Αρχεία ιστολογίου

ΕΦΚΑ Aμοιβών ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών

Καλησπέρα   σε ερώτημα πολλών μας για τις Αμοιβές ΑΕ που υποβάλλαμε μέσω ΑΠΔ το 2017 με ποσοστό εργαζόμενου και εργοδότη 34,1% και τι γίνεται στην περίπτωση που συνεχίζει να βγαίνει ΕΦΚΑ το 2018 (με τις εκκαθαρίσεις εισοδήματος του 2016)…

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Διαδικασίες, Εργατικά

Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018 Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. ΕΡΩΤΗΜΑ Ελληνική Α.Ε. έλαβε δάνειο από αλλοδαπή τράπεζα. Για

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Διαδικασίες

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με εφαρμογή του Ν2065/92

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Με υπεραξία Αναπροσαρμογής Ακινήτων ετών 2004-2008-2012  

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Εταιρικά

Διαδικασίες Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου

  Η λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ελάχιστου ορίου καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για οποιαδήποτε μεταβολή -θετική ή αρνητική- του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες, που προβλέπονται από τον νόμο 2190/1920.   Οι μεταβολές αυτές είναι ουσιώδεις για

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Εταιρικά

Λογιστική και Φορολογική Αντιμετώπιση Μελλοντικών Φόρων

1. Γενικά – ΕΓΛΣ Παρακάτω παρατίθενται κάποιες σχετικές διατάξεις της παρ. 2.2.405 του Ε.Γ.Λ.Σ.. Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισμένου ποσού, που γίνεται, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της οικονομικής μονάδας, σε βάρος του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως ή του λογαριασμού αποτελεσμάτων

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Διαδικασίες

Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους.

ΘΕΜΑ: Διανομή  κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των  μετόχων τους.   Με  αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας,  αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:   1. Με

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Εταιρικά

Υποχρεώσεις Δημοσιεύσεων Ισολογισμών στο ΓΕΜΗ

http://sdrv.ms/112jp1d

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, ΕΠΕ, Εταιρικά, ΙΚΕ

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events