“Για την είσπραξη των επιδομάτων στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων.” 

Για την είσπραξη των επιδομάτων στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων.

• Το νέο φορολογικό έντυπο «A21» θα συμπληρώνουν όσοι θέλουν να εισπράξουν το νέο επίδομα τέκνων.  Το νέο έντυπο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά όπως ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθεί και η φορολογική δήλωση εισοδήματος, από όλους τους γονείς που θέλουν να εισπράξουν το επίδομα τέκνων.

Άρα, όσοι δικαιούνται επίδομα τέκνων, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και την ετήσια φορολογική δήλωση εισοδήματος και το νέο φορολογικό έντυπο «A21».

Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει οι ανωτέρω φορολογούμενοι, να εφοδιαστούν με κωδικούς και κλειδάριθμο, ώστε να έχουν πρόσβαση στο Taxisnet.

Το νέο έντυπο «A21» θα αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για τα δηλωθέντα στοιχεία των προστατευόμενων τέκνων του φορολογούμενου.

το νέο έντυπο «A21» θα πρέπει ναΣ συμπληρώνονται τα στοιχεία των τέκνων (η ηλικία, αν είναι φοιτητές ή όχι, το ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ των τέκνων).

Η καταβολή των επιδομάτων τέκνων θα γίνεται με κριτήριο το συνολικό ύψος των εισοδημάτων του έτους 2012 (οικ. έτους 2013) το οποίο θα ελέγχει η εφορία μέσα από τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο έντυπο Ε1 της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης.

 

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος Ιουνίου 2013 (αν και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση) οπότε η πρώτη δόση του επιδόματος, θα πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο από τον ΟΓΑ και συγκεκριμένα θα εισπραχθεί το 50% του συνολικού ποσού που δικαιούνται ετησίως οι γονείς. Το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί σε μία ή δύο δόσεις, έως το τέλος του έτους 2013.

 

• Το επίδομα θα καταβάλλεται, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

• Τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

 

• Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

 

• Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, δεν προσμετράτε στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

• Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου, προσαυξάνεται κατά 1/3 από την σύζυγο και κατά 1/6 από κάθε παιδί, ώστε να βρούμε τα κλιμάκια των εισοδηματικών κριτηρίων, ανά οικογένεια.

 Έτσι για παράδειγμα, δικαιούχος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 6.000 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 1/3, δηλαδή κατά 2.000 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 1/6, δηλαδή κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα με ένα παιδί σύνολο οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος 9.000 ευρώ, με δύο παιδιά 10.000 ευρώ, κλπ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Γονείς με ένα (1) παιδί:

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 480 ευρώ ετησίως (40 ευρώ επί 12 μήνες).

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 9.000,01 έως 18.000 ευρώ το επίδομα είναι 320 ευρώ ετησίως (26,67 ευρώ επί 12 μήνες).

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 18.000,01 έως 27.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 160 ευρώ ετησίως (13,33 ευρώ επί 12 μήνες).

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται επίδομα.

Γονείς με δύο (2) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, το επίδομα καθορίζεται στα 960 ευρώ ετησίως (80 ευρώ επί 12 μήνες).

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 640 ευρώ ετησίως (53,33 ευρώ επί 12 μήνες).

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως και 30.000 ευρώ το επίδομα είναι στα 320 ευρώ ετησίως (26,67 ευρώ επί 12 μήνες).

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται επίδομα.

 

Γονείς με τρία (3) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 11.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.440 ευρώ ετησίως (120 ευρώ επί 12 μήνες), συν 1.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 2.940 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 11.000,01 έως 22.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 960 ευρώ ετησίως (80 ευρώ επί 12 μήνες), συν 1.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 2.460 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 22.000,01 έως 33.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 480 ευρώ ετησίως (40 ευρώ επί 12 μήνες), συν 1.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 1.980 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 33.000,01 έως 45.000 ευρώ, θα υπάρχει μόνο το ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 1.500 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 45.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται ειδικό επίδομα.

 

Γονείς με τέσσερα (4) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.920 ευρώ ετησίως (160 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.000 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 3.920 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 έως 24.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.280 ευρώ ετησίως (106,67 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.000 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 3.280 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 24.000,01 έως 36.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 640 ευρώ ετησίως (53,33 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.000 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 2.640 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 36.000,01 έως 45.000 ευρώ, θα υπάρχει μόνο το ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 2.000 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 45.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται ειδικό επίδομα.

 

Γονείς με πέντε (5) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 2.400 ευρώ ετησίως (200 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 4.900 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 13.000,01 έως 26.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.600 ευρώ ετησίως (133,33 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 4.100 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 26.000,01 έως 39.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 800 ευρώ ετησίως (66,67 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 3.300 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 39.000,01 έως 45.000 ευρώ, θα υπάρχει μόνο το ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 2.500 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 45.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται ειδικό επίδομα.

 

 

Όταν υπάρχει ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ, τότε έχουμε τα ίδια ετήσια ενιαία επιδόματα στήριξης τέκνων και τα ίδια ετήσια ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, με διαφορά μόνο στα ποσά των εισοδηματικών κριτηρίων.

 

Συγκεκριμένα τα ανώτερα ποσά της πρώτης κλίμακας  των εισοδηματικών κριτηρίων, μειώνονται κατά 2.000 ευρώ, της δεύτερης κλίμακας μειώνονται κατά 4.000 ευρώ και της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης κλίμακας μειώνονται κατά 6.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:    

 

(Σύμφωνα με την Αρ.Πρ.:Δ27/οικ.25530/790, 21-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

 

Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του διοικητή του ΟΓΑ, στους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή και σε υπαλλήλους του δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου A21:

 

• Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

 

• Πιστοποιητικό/ά σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο.

 

• Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο A21.

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου «A21», θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ταυτόχρονη με την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, οικ. έτους 2013 (σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι τέλος Μαΐου 2013, το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής θα «ανοίξει»).

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εργατικα Αποφάσεις

Πως αντιμετωπίζονται φορολογικά οι Ανείσπρακτοι μισθοί και ημερομίσθια για το έτος 2012

Πως αντιμετωπίζουμε φορολογικά τους Ανείσπρακτους Μισθούς στη Δήλωση του 2012

 

Αν ο εργαζόμενος δεν εισπράξει τις αποδοχές της χρήσης 2012, μέσα στον ίδιο χρόνο ενώ τις έχει δουλέψει και θα τις εισπράξει καθυστερημένα, αργότερα σε άλλο έτος, ο χρόνος απόκτησης και φορολόγησης του είναι το έτος που εισέπραξε τις αποδοχές και όχι ο χρόνος που τις δούλεψε

 

παράδειγμα

 

Μισθωτός εργάσθηκε όλο το χρόνο 2012 στον ίδιο εργοδότη. Για όλο τον χρόνο ο αποδοχές του είναι 16.000 ευρώ, και πληρώθηκε τις 13.000 μέσα στο 2012 και τις υπόλοιπες το 2013. ο Μισθωτός θα φορολογηθεί για τις 13.000  στη Δήλωση του 2012 και για τις 3000   στη δήλωση του 2013

 

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΘΧΗΚΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΣΤΑ ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Παροχή μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Παροχή μητροτητας από ΟΑΕΔ

 

Η ειδική παροχή μητρότητας, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας( του άρθρου 142 του Ν.3655/2008) αποτελεί μεν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά απαλλάσσεται από κάθε φόρο. Αυτό ορίζεται από την ειδική διάταξη του άρθρου 14 παρ.3 του Ν. 1545/1985 σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από κάθε φόρο , οι κάθε φύσης παροχές του ΟΑΕΔ(ΠΟΛ 1193/2012)

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα, Εργατικα Αποφάσεις

Υπόδειγμα Καταστατικού ΙΚΕ

Δείτε στο www.tax-me.gr/χρήσιμα εργαλεία Υπόδειγμα για Καταστατικό για ΙΚΕ

 

http://www.tax-me.gr/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1/

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, ΙΚΕ

Απάντηση στο ερώτημα: » Όταν συμπληρώνουμε την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης το ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς αλληλεγγύης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης που είναι κατά τη γνώμη σας καλύτερα να το καταχωρίσουμε στην IV. Κατάσταση αποδοθέντων κλπ φόρων;»

Εισφορά αλληλεγγύης και έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης

 

Όταν συμπληρώνουμε την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης το ποσό της παρακρατούμενης εισφοράς αλληλεγγύης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης που είναι κατά τη γνώμη σας καλύτερα να το καταχωρίσουμε στην  IV. Κατάσταση αποδοθέντων κλπ φόρων;
1.Στις μισθωτές υπηρεσίες του άρθρου 57 ΚΦΕ;
2.Στους λοιπούς παρακρατηθέντες φόρους;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΕΑ) επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3986/2011 επί του ετήσιου καθαρού συνολικού εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου, φυσικού προσώπου, εφόσον υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Αρχικά, προβλέφθηκε από τον νόμο, το ποσό της έκτακτης αυτής φορολογίας να υπολογίζεται με έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος, αντίγραφο του οποίου θα αποστέλλεται στον υπόχρεο. Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε για την επιβολή της ΕΕΑ επί των εισοδημάτων του 2010 (οικ. 2011), επειδή τα εισοδήματα αυτά είχαν ήδη δηλωθεί και εκκαθαριστεί. Στη συνέχεια, για τα εισοδήματα του 2011, η Εισφορά Αλληλεγγύης συνυπολογίστηκε με την ετήσια εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης και ο φορολογούμενος ενημερώθηκε για την υποχρέωση αυτή με το εκκαθαριστικό σημείωμα  οικ. έτους 2012. Περαιτέρω, παρόλο που η φορολογία αυτή δεν αφορά μόνο τους μισθωτούς, αλλά όλους όσους δηλώνουν εισοδήματα πέραν των 12.000 ευρώ (με ελάχιστες εξαιρέσεις), αποφασίστηκε από το Υπουργείο για την διαχειριστική χρήση 2012, να παρακρατείται από τις μισθοδοσίες (Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα), με τις ίδιες προϋποθέσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον ΦΜΥ.

Ως προς το ερώτημά σας: Επειδή πρόκειται για παρακρατηθέντα άμεσο φόρο, οι πιθανές θέσεις αναγραφής των σχετικών ποσών, που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν κατά το 2012, στην Κατάσταση IV (Αποδοθέντες και Οφειλόμενοι φόροι κ.λπ.), κατά την γνώμη μας είναι:

(α) ΚΩΔΙΚΟΣ 1201-1202 (Μισθωτές Υπηρεσίες) ή

(β) ΚΩΔΙΚΟΣ 1213-1214 (Λοιποί Φόροι).

Εν αναμονή και της εμφάνισης στο σύστημα, του εντύπου Ε7 (Οριστική ΦΜΥ), σχετικά με το πώς θα αναγραφούν τα ποσά αυτά, προτείνουμε με κάθε επιφύλαξη, την αναγραφή τους στους κωδικούς της περίπτωσης (β): 1213-1214.

Αυτό γιατί, δεν θα πρέπει να «αλλοιωθεί» ο ΦΜΥ, ο οποίος είναι φόρος εισοδήματος και ελέγχεται μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες παρακρατήσεις. Εξ άλλου, στο άρθρο 57 του ΚΦΕ, περιγράφεται μονοσήμαντα η παρακράτηση του συγκεκριμένου φόρου εισοδήματος.

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.:  210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2013

Δελτίο Τύπου

Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, για τον καθορισμό των δικαιολογητικών για τις δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού 

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Μαυραγάνη, καθορίζονται προς διευκόλυνση των ομογενών εκ νέου τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος.

Ειδικότερα, με τη νέα υπουργική απόφαση απλοποιείται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων και των ομογενών, υποχρεούνται να προσκομίσουν για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν κάτοικοι και φορολογούνται, αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης τους που υπέβαλλαν στο άλλο κράτος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η κατοικία του εν λόγω φυσικού προσώπου στην αλλοδαπή.

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Τι πρέπει να γνωρίζει ο εργοδότης για την ετήσια άδεια των εργαζομένων

Η Ετήσια Άδεια των εργαζομένων

ΤΙ ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΗΣΙΑΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟ ΤΟN ΧΡΟΝΟ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
•    Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.
•    Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
•    Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.
•    Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.
ΩΣ ΠΡΟΣ  TON ΤΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Μπορεί η άδεια να χορηγηθεί τμηματικά
•    Η άδεια για μεν το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα, Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγήσει  σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.
•    Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με  πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με  εξαήμερο.
Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασία , η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25  εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
•    Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο  ή τις 26 εργάσιμες  ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.
•    Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο  με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6).
•     Επίσης οι μισθωτοί, από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλ. 26 ημέρες  για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3).
•    Σύμφωνα με το Ν 4093/2012 και την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας η διαδικασία χορήγησης αδείας γίνεται ως εξής:

Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 συμπληρώνει το άρθρο 8 του Ν 549/77 κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26-1-1977 ΕΓΣΣΕ και όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν.3846/10 και προβλέπει συνολικά πλέον τα εξής:

α) Είναι επιτρεπτή από τον εργοδότη η κατάτμηση του χρόνου αδείας εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει σε δυο περιόδους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της άδειας που χορηγείται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο.
β) Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δυο περιόδων. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπει έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, θα πρέπει να περιλαμβάνει την χορήγηση ενιαίου τμήματος αδείας δέκα (10) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας ή δώδεκα (12) εργασίμων ημερών, εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο. Η παραπάνω διαδικασία υπάγεται στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια, οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση αδείας ή τμήματος αδείας από τον εργοδότη στον εργαζόμενο μετά από συνεννόηση των δυο μερών (άρ.4 του ΑΝ 539/45 όπως ισχύει).
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις.
Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια  για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.
ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ
Από το νόμο επιβάλλεται ο κάθε εργοδότης να τηρεί «Ειδικό Βιβλίο Αδειών», θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας στο οποίο οφείλει να καταχωρεί τα στοιχεία του εργαζόμενου, την περίοδο χορήγησης της άδειας καθώς και τις αποδοχές αδείας. Όταν ο μισθωτός λάβει την άδεια του και πληρωθεί τις αποδοχές αυτής, οφείλει να υπογράψει έναντι αυτών.
Πηγή: ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ» (ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε.), www.kepea.gr
Εργατικά

 

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά, Εργατικα Αποφάσεις

Πότε χαρακτηρίζεται κενό ένα σπίτι για το Ε2

Υπενθυμίζουμε ότι δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ. δικαιολογείται μόνο από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα.

Δευτερεύουσα κατοικία

i. Οι κατοικίες που ενοικιάζονται από φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από αυτή που είναι η κύρια κατοικία τους, αποτελούν αντικειμενική δαπάνη του γονέα και η κατοικία λογίζεται ως δευτερεύουσα κατοικία.

ii. Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που
παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπόψη διάστημα.

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Παράταση στις Εκκαθαριστικές Δηλώσεις ΦΠΑ για Γ κατηγορίας Βιβλια

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 10η Ιουνίου 2013 μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013.

Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 12η Ιουνίου 2013.

Δημοσιεύτηκε στο Υποχρεώσεις, ΦΠΑ

Παραλαβή κλειδάριθμων μέσω Ταχυδρομείου

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογούμενους, οι οποίοι υποχρεώνονται σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013, προχώρησε σε κεντρική μαζική έκδοση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (κλειδάριθμοι).
Η αποστολή τους θα γίνει με συστημένες επιστολές. Η ταχυδρόμησή τους θα ξεκινήσει 12/06/2013, θα ολοκληρωθεί 14/06/2013 και εκτιμάται ότι θα έχουν παραδοθεί στους αποδέκτες έως 20/06/2013.
Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι το Οικ. Έτος 2012 υπέβαλαν δήλωση σε έντυπη μορφή, δεν τους έχουν εκδοθεί κωδικοί πρόσβασης και μέχρι 07/06/2013 δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο TAXISnet, δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής και στη συνέχεια να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ για την παραλαβή κλειδαρίθμου, αλλά να αναμένουν τη συστημένη επιστολή.
Οι πολίτες για να ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή συστημένης επιστολής μπορούν να επισκεφτούν τον ιστοχώρο της ΓΓΠΣ: www.gsis.gr την επιλογή «Υπηρεσίες προς τους Πολίτες»

https://www1.gsis.gr/gsisapps/gsisinfo/kleidarithmoiCreated.htm

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Φορολήγηση τόκων καταθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Τι ισχύει στη φορολόγηση των τόκων καταθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό

 

Θα προσπαθήσουμε να ξεμπλέξουμε το τοπίο στο περίπλοκο θέμα της φορολόγησης των τόκων που θα δηλωθούν υποχρεωτικά στη φετινή δήλωση, με μερικά χρηστικά ερωτήματα και απαντήσεις:

Σημαντική επισήμανση: Όσα θα προσεγγίσουμε παρακάτω είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ και γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο σύμφωνα με την κρατούσα επιστημονική άποψη, ο υπολογισμός και η απόδοση του φόρου επί των τόκων από καταθέσεις στο εξωτερικό, πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία και την παραδοχή, ότι οι διακρατικές συμβάσεις υπερισχύουν των ελληνικών νόμων και οδηγιών όταν και όπου ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Α. Καταθέσεις στην Ελλάδα

1. Πως φορολογούνται οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού; Οι τόκοι από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εσωτερικού φορολογούνται με συντελεστή 15%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την τράπεζα, κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή των τόκων στο δικαιούχο.

2. Φορολογούνται όλοι οι καταθέτες; Η ιθαγένεια, ο τόπος διαμονής ή κατοικίας του καταθέτη, είναι αδιάφορος για την επιβολή του φόρου 10%. Οι κάτοικοι του εξωτερικού ή οι αλλοδαποί που έχουν καταθέσεις στην Ελλάδα δεν απαλλάσσονται από την επιβολή του φόρου 10% επί των τόκων καταθέσεων (Άρθρο 12 Ν. 2238/1994).

3. Οι τόκοι καταθέσεων στο εσωτερικό κατοίκων εξωτερικού; Απαλλάσσονται από το φόρο α) Οι τόκοι οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. β) Οι τόκοι εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταμιευτηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές δεν είναι σε ευρώ αλλά σε ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. (άρθρο 6 παρ. 3 και 12 παρ.7. Ν. 2238/1994).

4. Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να δηλώσουν τους τόκους από καταθέσεις τους στην Ελλάδα; Εκτενή ανάλυση για το πότε οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης, μπορεί να δει ο επισκέπτης στο άρθρο μου στο Capital.gr στις 3-6-2013.

Η νέα διάταξη του νόμου 4110/2013 υποχρεώνει σε δήλωση τους κατοίκους εξωτερικού όταν έχουν τεκμήρια ακόμα και αν απαλλάσσονται από αυτά.

Έτσι σύμφωνα με τη νέα διάταξη οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή εάν υπάγονται στις διατάξεις περί τεκμηρίων ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται ή όχι.

Με τον πρόσφατο νόμο 4141/2013, οι διατάξεις των παραγρ. 7, 8α και 8β του άρθρου 61 του ΚΦΕ-Ν. 2238/1994 τροποποιήθηκαν επί το απλούστερο. Με τις νέες διατάξεις απλοποιείται αναδρομικά (αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε) η διαδικασία προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από πηγές στην Ελλάδα.

Έτσι η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄ 151), όπως ισχύει πλέον:

7. «Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του, βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή.

Προσοχή: σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/17.12.2012 από την υποχρέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών εξαιρούνται:

• όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε” πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500,00 ευρώ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε., καθώς και

• όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

B. Καταθέσεις στο Εξωτερικό

5. Οι καταθέσεις εξωτερικού; Οι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό φορολογούνται για τους τόκους που θα εισπράξουν. Η εθνικότητα ή η ιθαγένεια είναι αδιάφορη για την επιβολή του φόρου.

6. Πως γίνεται η Φορολόγηση τόκων εξωτερικού; Το καθαρό ποσό των τόκων από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού φορολογείται με συντελεστή 15%. Όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό το φόρο τον αποδίδει ο κάτοικος της Ελλάδος με δήλωσή του στην εφορία. (Με την παράγραφο 3 του ν. 4110/2013 ρυθμίζεται και νομοθετικά, όπως άλλωστε είχε διατυπωθεί από την Διοίκηση με την ΠΟΛ.1180/31.12.2008, η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου 15% από τόκους που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας από καταθέσεις στην αλλοδαπή και το προϊόν είσπραξης παραμένει στην αλλοδαπή και δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου: υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους. Επίσης, προβλέπεται η έκπτωση του φόρου σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ).

Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα μέσω των εγκατεστημένων εδώ τραπεζών, οι μεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν παρακράτηση του φόρου 15% κατά την καταβολή των τόκων ή την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό των τόκων που εισάγεται από το εξωτερικό για λογαριασμό των κατοίκων της Ελλάδος. Σε αυτήν την περίπτωση το φόρο θα τον αποδώσει η τράπεζα και ο δικαιούχος δεν θα κάνει δήλωση στην εφορία για να αποδώσει το φόρο των τόκων. (ΠΟΛ.1052/15.3.2007 και ΠΟΛ.1145/5.7.2011).

7. Πότε υποβάλλεται δήλωση και πότε όχι; Δήλωση για την απόδοση του φόρου των τόκων υποβάλλεται από το φορολογούμενο που έχει καταθέσεις στο εξωτερικό όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό.

Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα μέσω των εγκατεστημένων εδώ τραπεζών, οι μεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν παρακράτηση του φόρου 15% και να αποδώσουν οι τράπεζες το φόρο και όχι ο φορολογούμενος με δική του δήλωση.

8. Πώς βρίσκεται το καθαρό ποσό; Το καθαρό ποσό των τόκων πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος στην Ελλάδα βρίσκεται, αν από το συνολικό ποσό των τόκων του εξωτερικού αφαιρεθεί ο φόρος που επιβλήθηκε από το ξένο κράτος κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή τους στο δικαιούχο.

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στην Κύπρο κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 1.500 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου επιβάλλεται φόρος 10%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 1500 – (1.500 Χ 10%) = 1.500 – 150 =1.350 ευρώ.

Αν στην Κύπρο δεν είχε παρακρατηθεί φόρος θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί στη Ελλάδα το συνολικό ποσό των τόκων (1.500).

9. Ο φόρος του εξωτερικού εκπίπτει; Ο φόρος που πληρώθηκε στο εξωτερικό κατά την καταβολή ή την πίστωση των τόκων αφαιρείται για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο με έκτακτη δήλωση θα πληρωθεί φόρος 15% στην εδώ εφορία.

Το ποσό όμως του φόρου που πληρώθηκε για τους τόκους τόσο στο εξωτερικό όσο και το 15% που πληρώνεται στην Ελλάδα με την έκτακτη δήλωση, δεν εκπίπτει από το φόρο που υπολογίζεται με την ετήσια δήλωση του εισοδήματος. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς και δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα για να φορολογηθούν.

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στη Δανία κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 3.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας επιβάλλεται φόρος 8%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 3.000 – (3.000 Χ 8%) = 3.000 – 240 =2.760 ευρώ.

Ο φόρος που θα πληρωθεί θα είναι 2.760 Χ 15% = 414 ευρώ.

Το ποσό του φόρου των 240 στη Δανία και των 414 ευρώ στην Ελλάδα δεν εκπίπτεται από το φόρο κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος.

Το ποσό των τόκων (3.000) από τη Δανία πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου (240 + 414 =516) θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

10. Πώς θα ξέρω αν παρακρατήθηκε φόρος; Αν παρακρατήθηκε ή δεν παρακρατήθηκε φόρος πρέπει να φαίνεται από τη βεβαίωση της τράπεζας του εξωτερικού. Αν αυτό δεν προκύπτει από τη βεβαίωση ζητάμε από την τράπεζα του εξωτερικού να το αναφέρει σε νέα αναλυτικότερη βεβαίωση που θα μας εκδώσει.

11. Τι φόρος θα πληρωθεί στην Ελλάδα. Στο καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού θα επιβληθεί στην Ελλάδα φόρος με συντελεστή 15%. Στο πιο πάνω παράδειγμα: 1.350 Χ 15% = 202,50 ευρώ. Αν δεν είχε παρακρατηθεί φόρος 1.500 Χ 15% = 225 ευρώ.

12.Πώς θα πληρωθεί ο φόρος; Ο φόρος για τους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό θα πληρωθεί με την υποβολή δήλωσης στην εφορία από τον δικαιούχο των τόκων (ΠΟΛ.1180/31.12.2008).

13. Πότε θα υποβληθεί η δήλωση; Η δήλωση για την πληρωμή του φόρου των τόκων θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους.

14. Πού θα υποβληθεί η δήλωση; Η δήλωση θα υποβληθεί στην εφορία που υπάγεται ο καταθέτης. Δηλαδή εκεί που καταθέτει τη φορολογική του δήλωση κάθε χρόνο.

15. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθεί και το πρωτότυπο αποδεικτικό της ξένης τράπεζας από το οποίο θα φαίνεται το ποσό των τόκων που πληρώθηκαν σε αυτόν ή που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του στο εξωτερικό, ο φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί από την ξένη τράπεζα και ο χρόνος που έγινε η καταβολή ή η πίστωση των τόκων. Δεν χρειάζεται επίσημη μετάφραση του αποδεικτικού της ξένης τράπεζας.

Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει το αποδεικτικό να είναι αναγνώσιμο π.χ. αν πρόκειται για αποδεικτικό από την Κίνα κλπ. τα νούμερα και η ημερομηνία θα πρέπει να είναι κατανοητά και από μη κινέζους (ΠΟΛ.1145/5.7.2011).

16.Αν είναι σε άλλο νόμισμα η βεβαίωση; Όταν η κατάθεση του εξωτερικού και η βεβαίωση που δόθηκε δεν είναι σε ευρώ αλλά είναι σε άλλο νόμισμα, τότε για να υποβληθεί η δήλωση για την απόδοση του φόρου επί των τόκων πρέπει να γίνει μετατροπή του ποσού από το ξένο νόμισμα σε ευρώ.

Οι τόκοι φορολογούνται αυτοτελώς

Οι τόκοι καταθέσεων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που δηλώνονται με τη δήλωση.

Όταν υπάρχουν καταθέσεις στο εξωτερικό πρέπει να σημειωθεί και η ένδειξη ΝΑΙ (έχετε περιουσία-καταθέσεις στο εξωτερικό) στους κωδικούς 029-030 στον πίνακα 2 στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

Συντελεστές φορολόγησης στο εξωτερικό

Το καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού φορολογείται στη Ελλάδα με συντελεστή 15%. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί έχουν φορολογηθεί ήδη στο εξωτερικό με το συντελεστή που ορίζεται από το νόμο της χώρας που έγινε η κατάθεση. Ο συντελεστής και ο τρόπος φορολογίας δεν είναι ίδιος για όλες τις χώρες και εξαρτάται από τις διακρατικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις άλλες χώρες.

Προσοχή στις Διακρατικές συμβάσεις:

Ας δούμε όμως συνοπτικά τι ισχύει όσον αφορά την επιβολή του φόρου σε μερικές άλλες χώρες, με τις οποίες έχουμε υπογράψει διακρατικές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι ο φόρος αυτός αφαιρείται από το σύνολο των τόκων για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο θα πληρωθεί φόρος 15%.

ΑΓΓΛΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αγγλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2732/1953)

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης εισπράττει τόκους στις 31-12-2013 από καταθέσεις που έχει στην Αγγλία 1.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί δεν θα φορολογηθούν στην Αγγλία επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Η δήλωση για την πληρωμή του φόρου των τόκων θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους.

Συνεπώς μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2014 ο καταθέτης πρέπει να καταθέσει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 15% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του.

Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 1.000 Χ 15% = 150 ευρώ.

Το ποσό των τόκων από την Αγγλία πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

ΑΛΒΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αλβανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αλβανία φορολογεί με συντελεστή έως 5% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) στο καθαρό ποσό αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αλβανία.

 

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Αλβανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2755/1999)

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αυστρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αυστρία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αυστρία (Ν. 3724/2008).

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Βουλγαρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Βουλγαρία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Βουλγαρία (Ν. 2255/1994).

 

ΓΑΛΛΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γαλλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γαλλία φορολογεί με 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γαλλία (Ν. 4386/1964).

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γερμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γερμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού από πρώτα το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γερμανία (Ν. 52/1967).

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γεωργία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γεωργία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γεωργία (Ν. 3045/2002).

 

ΔΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Δανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Δανία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Δανία (Ν. 1986/1991).

 

ΕΛΒΕΤΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ελβετία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ελβετία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ελβετία (Ν. 1502/1984).

 

ΗΠΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (15%), εκτός και αν καταβάλλονται από εταιρεία των ΗΠΑ, η οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το 50% και άνω του συνόλου των ψήφων της Ελληνικής εταιρείας, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φορολογούνται και στα δύο κράτη (Ν. 2548/1953).

 

ΙΤΑΛΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ιταλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ιταλία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ιταλία.

 

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ιταλίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 1927/1991).

 

ΚΙΝΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κίνα και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κίνα φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κίνα (Ν. 3331/2005).

 

ΚΥΠΡΟΣ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κύπρο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κύπρος φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κύπρο (Ν. 573/1968).

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στο Λουξεμβούργο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Το Λουξεμβούργο φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στο Λουξεμβούργο (Ν. 2319/1995).

 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Νότια Αφρική και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Νότια Αφρική φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Νότια Αφρική (Ν. 3085/2002).

 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ολλανδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ολλανδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ολλανδία (Ν. 1455/1984).

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ουκρανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ουκρανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ουκρανία.

 

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 3046/2002).

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Πολωνία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Πολωνία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Πολωνία (Ν.1939/1991).

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ρουμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ρουμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ρουμανία (Ν. 2279/1995).

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Σουηδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Σουηδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Σουηδία (Ν. 4300/1963).

 

ΤΟΥΡΚΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Τουρκία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Τουρκία φορολογεί με συντελεστή έως 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Τουρκία (Ν. 3228/2004).

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Σχετικά με τις Βεβαιώσεις Τόκων και κωδικοί στη Δήλωση 659-660

Μάθετε πως απεικονίζουνε στη Δήλωση μας τους τόκους αλλά και τους κωδικούς 659-660

 

Ο πονοκέφαλος για τις βεβαιώσεις των τόκων

«Υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα στη δήλωση».

«Υπόχρεος σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο πρόσωπο του άρθρου 7 του ΚΦΕ».

Οι παραπάνω δύο διατάξεις του νόμου 4110/2013, είναι αυτές που έφεραν τα πάνω κάτω για όλους όσους θα υποβάλλουν δήλωση.

Σήμερα θα εξετάσουμε με πρακτικό και χρηστικό τρόπο τις επιπτώσεις των παραπάνω διατάξεων σε 5,7 εκατ. φορολογούμενους – φυσικά πρόσωπα – που καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-6-2013 (προθεσμία που προβλέπει ο νόμος και όλα δείχνουν ότι η προθεσμία αυτή θα παραταθεί μέσα στο καλοκαίρι) τη φορολογική δήλωση – έντυπο Ε1 – συμπληρώνοντας τους κρίσιμους κωδικούς 659 και 660 του πίνακα 6 της δήλωσης και με προσοχή τους άλλους κωδικούς στον ίδιο πίνακα.

Ποια εισοδήματα θα γραφούν στους κωδ. 659-660

Στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι (όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εισοδηματίες κλπ) για πρώτη φορά υποχρεούνται και θα πρέπει να προσθέσουν τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που απέκτησαν το 2012 όπως:

• χρηματικά ή τα πραγματικά έσοδα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις REPOS, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών κ.τ.λ.).

• τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου,μερίσματα ημεδαπών ΑΕ,κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί κτλ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει, καθώς και τα μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τα μερίσματα των ΕΠΕ, συνεταιρισμούς κτλ.

• Στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν και τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς.

• Επίσης θα γραφούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών (ατομικών) επιχειρήσεων, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw«. 

 Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και του τρίτου παιδιού.

• Τέλος, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4A.

Προσοχή: Ειδικά οι επιδοτήσεις επί της γεωργικής παραγωγής δεν γράφονται στους κωδικούς 659-660 (ΠΟΛ.1079/12.4.2011), αλλά στην 4η σελίδα στους κωδικούς 995-996 του πίνακα 10 (ΠΟΛ.1167/2.8.2011).

Οι κωδικοί αυτοί «βγάζουν» έξτρα φόρο:

Οι κωδικοί αυτοί «βγάζουν» έξτρα φόρο, καθώς τα παραπάνω εισοδήματα, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του φορολογούμενου προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Παράδειγμα:

Μισθωτός με ετήσιες αποδοχές 19.500 ευρώ που θα δηλώσει και τόκους καταθέσεων 2.500 ευρώ, η εισφορά αλληλεγγύης θα είναι 2% επί των 22.000 ευρώ δηλαδή 440 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν τα 195 ευρώ που είναι η παρακρατούμενη εισφορά στις αποδοχές των 19.500 ευρώ και το τελικό ποσό της εισφοράς που θα κληθεί να πληρώσει ο συγκεκριμένος θα είναι 245 ευρώ. Επί πλέον δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο φόρος 250 ευρώ (2.500Χ10%) που παρακρατήθηκε από την Τράπεζα πάνω στο ποσό των τόκων (πέρυσι 10%). Το οξύμωρο εδώ όπως παρατηρούμε στον κωδ. 659 δεν θα γραφεί το καθαρό ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου που παρακράτησε και απέδωσε η Τράπεζα, αλλά το μικτό 2.500 ευρώ. Έχουμε επομένως διπλή φορολόγηση του εισοδήματος από τους τόκους (και 10% και 2% εισφορά αλληλεγγύης). 

Υπενθυμίζουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς, των οικονομικών ετών 2011 έως 2015 (χρήσεις 2010 έως και 2014).

Η ειδική εισφορά υπολογίζεται και πάνω στα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία ή που φορολογούνται με ειδικό τρόπο. 

Δηλαδή, υπολογίζεται ειδική εισφορά και

• πάνω στη σύνταξη πολύτεκνης μητέρας,
• πάνω στους τόκους καταθέσεων,
• πάνω στο ποσό του επιδόματος του ΟΑΕΔ,
• πάνω στα κέρδη από συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.,
• πάνω στο καθαρό ποσό του ΕΚΑΣ κτλ.

Επίσης, η ειδική εισφορά υπολογίζεται και
• πάνω στα εφάπαξ ποσά της κοινωνικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν,
• πάνω στα ποσά που είναι ελεύθερα φόρου,
• πάνω στα ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας κτλ.

Δεν υπολογίζεται εισφορά αλληλεγγύης μόνο στα ποσά που θεωρούνται ποσά αποζημίωσης απολυομένων)
(βλ. άρθρο 29, Ν. 3986/2011. Εγκ. ΠΟΛ.1167/2.8.2011ΠΟΛ.1223/13.10.2011ΠΟΛ.1179/23.8.2011ΠΟΛ.1050/24.2.2012ΠΟΛ.1131/30.5.2012).

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Δηλώσεις για το 2012

Απαντάμε σε όλες σας τις ερωτήσεις σχετικά με τις Δηλώσεις για το 2012

Στείλτε τις ερωτήσεις-απορίες σας στο info@tax-me.gr

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Νομικών Προσώπων, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Για την είσπραξη των επιδομάτων στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων

Ποιοι διακούνται το επίδομα Τέκνων και οι Προϋποθέσεις

 

http://sdrv.ms/125qC63

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Νέος Τρόπος Απόδοσης ΦΠΑ

Πώς θα υποβάλλουμε Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ και με παράδειγμα

http://sdrv.ms/19Osba7

Δημοσιεύτηκε στο ΦΠΑ

Τί χρειάζετε φέτος για τη Δήλωση σας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1)      ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝ/ΧΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ,ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΟΤΕ  ΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

2)      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

3)      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

4)      ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

5)      ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ

6)     ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΑ ΑΦΜ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

8)      ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΚ

9)      ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

10)   ΑΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

 

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ , ΔΕΗ , ΤΣΜΕΔΕ ΘΑ  ΕΡΘΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ

 

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΙΣΘΩΤΟΣ

1)      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2)      ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

3)      ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΑΦΜ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΕΝΣΗΜΑ

4)      ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΚΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ

5)      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

6)      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΔΕΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

7)      ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

8)      ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

9)      ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

10)   ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

11)   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ

12)   ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250,00€ ΕΤΗΣΙΩΣ

13)   ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΑ ΑΦΜ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

14)   ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΑΚ

15)   ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

16)   ΑΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

17)   ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΙΧ , ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

18)   ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

19)    ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΕΓΗΣ  ΤΟ ΠΟΣΟ

 

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΖΗΤΑΜΕ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το άρθρο 32 του ιδίου νόµου 3528/2007 αναφέρει: « 1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συµµετοχή του σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε µορφής, εκτός των σωµατείων και των κοινωφελών ιδρυµάτων. 2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρεία προσωπική, περιορισµένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος ανώνυµης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εµπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος µπορεί να µετέχει στη διοίκηση ανώνυµης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισµού µε την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου. Η άδεια χορηγείται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος. 3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους µετοχών ανωνύµων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισµό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν µετοχές ανωνύµων εταιρειών οι οποίες εµπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονοµιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις µεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη Μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη µετάταξη του σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Η Μετακίνηση ή µετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του και διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του παρόντος. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη µεταβίβαση των µετοχών ή την ολοκλήρωση της µετάταξης του, ο υπάλληλος εµπίπτει στο κώλυµα συµφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος. 4. Διατηρούνται σε ισχύ Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και θεσπίζουν πρόσθετους περιορισµούς για τους υπαλλήλους.

5. Επιτρέπεται η συµµετοχή υπαλλήλων µε την υπηρεσιακή τους ιδιότητα σε συνεταιρισµούς ή στη διοίκηση ανωνύµων εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, οι οποίες ελέγχονται από το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από Ειδικές διατάξεις».   2. Με την  >παράγραφο 9 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, προβλέπεται ότι ειδικά τα στελέχη της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.  Γ ια τα µέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  >άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Αντίθετα, για τα µέλη του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδροµικά από την έναρξη εφαρµογής του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89).

3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, επί των ερωτηµάτων που θέτετε σηµειώνουµε:  α. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του δηµοσίου υπαλλήλου σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή άλλου είδους εµπορικής εµπορική εταιρία. Σηµειώνεται ότι οι ΙΚΕ, έχουν εµπορική ιδιότητα. Τα µέλη της έχουν την ιδιότητα του εταίρου και η συµµετοχή τους στην ΙΚΕ προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εταιρικών µεριδίων.  β . Η συµµετοχή του δηµοσίου υπαλλήλου στο ΔΣ ανώνυµης εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισµού επιτρέπεται µετά από άδεια. Επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί να ασκεί καθήκοντα διευθύνων ή εντεταλµένου συµβούλου. Επίσης, ο υπάλληλος, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν µπορούν να αποκτούν µετοχές που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Καλο Πασχα σε ολους

Δημοσιεύτηκε στο Uncategorized

Νεοι Μισθοι και Τριετιες

 

«Θέματα σχετικά με την Εγκύκλιο 7613/95/2019»

Με την παρ. 2 της Εγκυκλίου 7613/395/2019 γίνεται παραπομπή στις υποπεριπτώσεις γ, δ, ε και στ της περ. 3 ΥΠΟΠΑΡ ΙΑ.11 του Ν. 4093/12 (ΔΕΝ 2012 σελ. 1393(1436).

► Στην υποπερίπτωση γ΄ στοιχ. i αναφέρονται οι τριετίες των υπαλλήλων και των εργατοτεχνιτών 25 ετών και άνω, οι οποίες ισχύουν από 1.2.2019 και για τους κάτω των 25 ετών, εξαλειφομένης της σχετικής διακρίσεως.

Ορίζεται ότι οι μεν υπάλληλοι δικαιούνται τρεις (3) τριετίες ποσοστού 10% η κάθε μία, οι δε εργατοτεχνίτες δικαιούνται έξη (6) τριετίες ποσοστού 5% η κάθε μία.

► Στην υποπερίπτωση γ΄ στοιχ. iii (προσετέθη με τον Ν. 4254/14-ΔΕΝ 2014 σελ. 444(472) ορίζεται ότι οι μακροχρόνια άνεργοι που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, δικαιούνται τρεις (3) τριετίες ποσοστού 5% η κάθε μία (σύνολο 15% αντί 30% για 9 και πλέον έτη).

► Στην υποπερίπτωση δ΄ αναφέρεται ότι οι ανωτέρω τριετίες καταβάλλονται για υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη (εξηρτημένη εργασία) και με οποιαδήποτε ειδικότητα, εφ’ όσον έχουν διανυθή για μεν τους υπαλλήλους, μετά από την συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους εργατοτεχνίτες, μετά από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Πρόκειται για υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθή την 14.2.2012, όπως ορίζεται ρητώς στο τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄.

► Στην υποπερίπτωση ε΄, τονίζεται ότι πέρα της προσαυξήσεως λόγω υπηρεσίας-προϋπηρεσίας, καμμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθωρισμένο κατώτατο όριο μισθού-ημερομισθίου.

Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα χορηγήσεως επιδόματος γάμου, το οποίο θα αποτελούσε προσαύξηση του μισθού-ημερομισθίου.

► Στην υποπερίπτωση στ΄ ορίζεται ότι δεν συνυπολογίζεται υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει διανυθή μετά από την 14.2.2012. Ο μη συνυπολογισμός θα ισχύση μέχρι να διαμορφωθή η ανεργία κάτω του 10%.

Στην παράγραφο 6 της Εγκυκλίου αναφέρεται ότι κάθε αναφορά γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, νοείται ως αναφορά στον νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό και στο κατώτατο ημερομίσθιο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

► Μόνο ισχύον κατώτατο όριο μισθού και ημερομισθίου είναι το νομοθετημένο ποσόν των 650 € για υπαλλήλους και των 29,04 € για τους εργατοτεχνίτες.

► Για όσους έχουν προσληφθή ή προσλαμβάνονται μετά την 14.2.2012, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία, τα ποσά αυτά ισχύουν χωρίς καμμία προσαύξηση, ενώ

► Για όσους έχουν υπηρεσία ή προϋπηρεσία που έχει διανυθή σε οποιονδήποτε εργοδότη και οποιαδήποτε καθήκοντα μέχρι 14.2.2012, στα ποσά αυτά προστίθενται μέχρι 3 τριετίες από 10% για τους υπαλλήλους και μέχρι 6 τριετίες από 5% για τους εργατοτεχνίτες. Ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους υπαλλήλους, μέχρι 3 τριετίες από 5%.

► Δεν οφείλεται επίδομα γάμου.

► Η υποχρέωση καταβολής των νέων μισθών-ημερομισθίων μετά …. τριετιών ή μη, αρχίζει από 1.2.2019 (ΥΑ 4241/19).

► Απαιτείται η υποβολή Ε4 με την στήλη των νέων αποδοχών μέχρι 28.2.2019 (ΥΑ 4595/19).

► Απαιτείται κατά το ΠΔ 156/94 Γνωστοποίηση όρων, ολόκληρη ή τροποποιητική, αν δε αντί Γνωστοποιήσεως έχει συνταχθή σύμβαση εργασίας που περιλαμβάνει όλους τους όρους του ΠΔ 156/94, απαιτείται τροποποιητική ως προς τις αποδοχές σύμβαση.

► Σε περίπτωση Μερικής απασχολήσεως δεν απαιτείται για την μεταβολή υποβολη Ε9

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΠΟ 01.02.2019

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
2018 586,04 93,77 146,86 240,64
2019 650,00 104,00 162,89 266,89
ΑΥΞΗΣΗ 63,96 10,23 16,03 26,25

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
2018 23,47 3,52 0,56 0,88 1,44
2019 26,00 3,90 0,62 0,98 1,60
ΑΥΞΗΣΗ 2,53 0,38 0,06 0,10 0,16

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΡΓΑΤΗ
ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
2018 26,18 3,93 0,63 0,98 1,61
2019 29,04 4,36 0,70 1,09 1,79
ΑΥΞΗΣΗ 2,86 0,43 0,07 0,11 0,18
Δημοσιεύτηκε στο Uncategorized, Εργατικά

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ-ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΑΣΕΙ Σ.Α.Δ.Φ.

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των πενήντα επτά (57) Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει υπογράψει η χώρα μας και αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων προκύπτει ότι το Κράτος κατοικίας του μετόχου επιτρέπεται να φορολογεί μερίσματα που προκύπτουν στο άλλο Κράτος, αλλά οφείλει να πιστώνει έναντι του δικού του φόρου επί των μερισμάτων αυτών τον φόρο που καταβλήθηκε στο Κράτος στο οποίο προκύπτουν τα μερίσματα βάσει του συντελεστή που καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις της οικείας Σύμβασης αναφορικά με τη φορολογία μερισμάτων.

Ορισμένες όμως Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας περιλαμβάνουν στο άρθρο περί εξάλειψης της διπλής φορολογίας διατάξεις σχετικά με την πίστωση και για τον εταιρικό φόρο που αναλογεί στο διανεμόμενο μέρισμα (υποκείμενο φόρο – underlying tax credit). Οι συγκεκριμένες Σ.Α.Δ.Φ. είναι οι εξής:

1. Αλβανία (Ν.2755/1999, ΦΕΚ Α’ 252)– άρθρο 23

2. Αρμενία (Ν.3014/2002, ΦΕΚ Α’ 103)– άρθρο 24

3. Γεωργία (Ν.3045/2002, ΦΕΚ Α’ 198)– άρθρο 24

4. Εσθονία (Ν.3682/2008, ΦΕΚ Α’ 145)– άρθρο 23

5. Ηνωμένο Βασίλειο (Ν.Δ.2732/1953, ΦΕΚ Α’ 329)– άρθρο XIV

6. Κίνα (Ν.3331/2005, ΦΕΚ Α’ 83)– άρθρο 23

7. Κύπρος (ΑΝ. 573/1968, ΦΕΚ Α’ 223)– άρθρο 21

8. Λετονία (Ν.3318/2005, ΦΕΚ Α’ 46) – άρθρο 24 (1)

9. Λιθουανία (Ν.3356/2005, ΦΕΚ Α’ 152)– άρθρο 24 (1)

10. Ουζμπεκιστάν (Ν.2659/1998, ΦΕΚ Α’ 268)– άρθρο 23

11. Σλοβενία (Ν.3084/2002, ΦΕΚ Α’ 318)– άρθρο 23

Για όλα τα ανωτέρω και λόγω των συχνών ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Α.Α.Δ.Ε., η τελευταία έκδωσε την Ε.2018/28.1.2019 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής».

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, οι διατάξεις των ΣΑΔΦ που έχουν κυρωθεί με νόμο υπερισχύουν των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας που τυχόν ρυθμίζουν το ίδιο θέμα και συνεπώς οι σχετικές διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας εφαρμόζονται για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις των ΣΑΔΦ. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προαναφερθεισών ΣΑΔΦ, από τον φόρο που αναλογεί στα μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο – φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρία, πιστώνεται ο εταιρικός φόρος αλλοδαπής.

Για τη δυνατότητα συμψηφισμού του φόρου αλλοδαπής σε μερισματούχους, Έλληνες φορολογικούς κατοίκους, απαιτείται βεβαίωση από τη φορολογική αρχή των αντισυμβαλλομένων Κρατών. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που εκδίδει το ίδιο το νομικό πρόσωπο, ή άλλοι ιδιώτες (οι ορκωτοί ελεγκτές, οι λογιστές ή οι δικηγόροι).

Η εγκύκλιος δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα, που λόγω του ενδιαφέροντος των Ελλήνων φορολογικών κατοίκων για μερίσματα Κυπριακών Εταιρειών, προσαρμόσαμε το πρώτο αντίστοιχα.

· Καθαρά Κέρδη Κυπριακής Εταιρείας (LTD on shares) 100.000 ευρώ

· Φόρος επιχειρηματικών κερδών 12,5% = 12.500 ευρώ

· Δύο μέτοχοι, ένας Έλληνας φορολογικός κάτοικος και ένας Κύπριος

· Ο Έλληνας φορολογικός κάτοικος θα λάβει μέρισμα (100.000 – 12.500) = 87.500 Χ 50% = 43.750 ευρώ

· Ο Κύπριος φορολογικός κάτοικος υποχρεούται σε φόρο υπέρ άμυνας (defense tax) σε ποσοστό 17% επί των μερισμάτων που αναλαμβάνει. Ο φόρος επιβάλλεται μόνο σε φορολογικούς κάτοικους Κύπρου. Συνεπώς: (100.000 – 12.500) = 87.500 Χ 50% = 43.750 ευρώ – (43.750 Χ 17%) = 36.312,50 ευρώ μέρισμα.

· Τα ποσά φόρου που θα αναγραφούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1), είναι η αναλογία του Έλληνα μετόχου στο φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, ως εξής: Φόρος Ν.Π. Χ συμμετοχή Έλληνα Φ.Κ. 50% = 12.500 Χ 50% = 6.250 ευρώ.

· Μετά από την πίστωση του εταιρικού φόρου που αντιστοιχεί στον Έλληνα μέτοχο, θα υπολογιστεί επιπλέον ποσό για καταβολή κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018, με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία, ως εξής: (Μέρισμα 43.750 ευρώ Χ 15% = 6.562,5 ευρώ – 6.250 ευρώ αναλογούν στο μέρισμα φόρος Ν.Π. = 312,50 ευρώ οφειλόμενος φόρος επί μερισμάτων Κύπρου στην Ελλάδα.

Αν υποθέταμε ότι λόγω πρόσφατης αλλαγής της φορολογικής κατοικίας από την Κύπρο στην Ελλάδα, είχε παρακρατηθεί και φόρος μερισμάτων στην Κύπρο 17%, του τώρα Έλληνα φορολογικού κατοίκου. Στην περίπτωση αυτή θα είχαμε:

Φόρος Ν.Π.: επί μερίσματος 6.250 ευρώ πλέον φόρο μερισμάτων (43.750 Χ 17% = 7.437,50 ευρώ) = 13.687,50 ευρώ > 6.562,50 (ημεδαπός φόρος Φ.Π. επί μερισμάτων Κύπρου 43.750 Χ 15%), συνεπώς, σε αντίστοιχη περίπτωση, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων των φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2018, με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία, δεν θα υπολογιστεί επιπλέον ποσό για καταβολή. Το ποσό του φόρου κατά το μέρος που υπερβαίνει τον αναλογούντα για το εισόδημα αυτό φόρο στην Ελλάδα χάνεται.

Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω εγκύκλιο στην οποία και παρέχονται σαφείς οδηγίες χειρισμού μερισμάτων αλλοδαπής ανάλογα την Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών και της χώρας μας, αναφέρεται ότι «Για την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων παρελθόντων ετών που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά εκκρεμούν προς εκκαθάριση στις Δ.Ο.Υ. και εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρούσας, οι φορολογούμενοι οφείλουν να προσκομίζουν τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Οι εκκρεμείς δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας προσκόμισης των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των δικαιολογητικών εντός της δίμηνης προθεσμίας από τη δημοσίευση της παρούσας, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αναγράφηκε προς πίστωση (κωδικοί 683-684)».

Δημοσιεύτηκε στο Αποφάσεις, Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!!!

15339993921621722915182

Δημοσιεύτηκε στο Uncategorized

ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α.20714/1025 της 13/24 Μαΐου 1976 (ΦΕΚ Β΄683), για το προσωπικό κουζίνας, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Αι ώραι εργασίας του εν γένει προσωπικού κουζίνας του παρ΄οιωδήποτε εργοδότη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενου εις πάσης φύσεως και μορφής εργαστήρια παρασκευής φαγητών (εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, μαγειρεία, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, μπαρ, κοσμικά και εξοχικά κέντρα διασκεδάσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλινικαί, αναρρωτήρια, ξενώνες, οικοτροφεία, ιδρύματα, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εργοστάσια, λέσχαι κ.λπ.) δεν δύναται να υπερβαίνουν τας οκτώ (καθ΄ εκάστην) και τας τεσσαράκοντα οκτώ (48) καθ΄ εβδομάδα διαφιλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της δια του Ν.133/75 κυρωθείσης από 26-02-1975 Εθνικής Γεν. Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών (ΦΕΚ 276 Β/4-3-75). Αι ώραι εργασίας του ορίζονται συνεχείς άνευ διακοπής».

Όσον αφορά το πλαίσιο διακοπής εργασίας των σερβιτόρων και βοηθών αυτών που απασχολούνται σε εστιατόρια, ζυθεστιατόρια κ.λπ., στην Υ.Α. 50607/3484 της 4 Ιουν./3 Ιουλ. 1965 (ΦΕΚ Β΄399) ορίζονται τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια της ημερησίας εργασίας του προσωπικού των περιποιητών (σερβιτόρων) και βοηθών αυτών κλπ., εστιατορίων, ζυθεστιατορίων κ.λπ., επιτρέπεται μία διακοπή, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις 6 ώρες κατ΄ ανώτατο όριο». Κατά συνέπεια οι σερβιτόροι μπορούν να απασχοληθούν με διακεκομμένο ωράριο (4 ώρες πρωί και 4 ώρες απόγευμα), αρκεί η διακοπή να μην υπερβαίνει τις 6 ώρες. Αντίθετα , το προσωπικό κουζίνας πρέπει να έχει συνεχές ωράριο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται και το 11ώρο ανάπαυσης. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1, Υποπαρ. ΙΑ.14. Ν.4093/12-11-2012 «Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν είναι κατώτερη από

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά

Αυτοκίνητο σε Ατομική Επιχείρηση

το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ατομικής επιχείρησης, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του φορέα αυτής, φυσικού προσώπου.  Για να εκπίπτουν οι δαπάνες αποσβέσεων, συντήρησης και επισκευής, εφόσον χρησιμοποιείται και για την επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να αναγραφεί ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής του επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση  θα αναγραφεί ως προσωπικό του περιουσιακό στοιχείο στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και θα αποτελέσει τεκμήριο απόκτησης και διατήρησης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.

Στην ουσία, έγκειται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ως προς την αναγνώριση της δαπάνης συντήρησης και κίνησης του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και αυτό σας είπα για να μην το παρακάνουμε  θα εκπίπτουμε τμήμα  των εξόδων  του  Ε.Ι.Χ π.χ τμηματική απόσβεση και έξοδα συντήρησης & κίνησης

Περαιτέρω   το ΕΙΧ αυτοκίνητο μπορεί να αποκτηθεί από την ατομική επιχείρηση και  μέσω χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Συγκεκριμένα, με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: α) τον κύριο των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής, β)  τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

ΕΦΚΑ Aμοιβών ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών

Καλησπέρα

 

σε ερώτημα πολλών μας για τις Αμοιβές ΑΕ που υποβάλλαμε μέσω ΑΠΔ το 2017 με ποσοστό εργαζόμενου και εργοδότη 34,1% και τι γίνεται στην περίπτωση που συνεχίζει να βγαίνει ΕΦΚΑ το 2018 (με τις εκκαθαρίσεις εισοδήματος του 2016)… σε ερώτηση μας σε αρμόδιο τμήμα ΕΦΚΑ πήγαμε και προσκομίσαμε τις ΑΠΔ, τις καταθέσαμε  και περιμένουμε να αφαιρεθεί το ποσό της ΑΠΔ που πληρώθηκε από την εταιρεία, από τις εισφορές που βγήκαν το 2018( με βάση την εκκαθάριση του 2016)

 

to be continued…..

η συνέχεια στην εκκαθάριση που θα κάνει ο ΕΦΚΑ μετά την προσκόμισή μας της ΑΠΔ!!!!!!

 

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Διαδικασίες, Εργατικά

Σύντομα η ρύθμιση για ελ. επαγγελματίες με οφειλές άνω των 50.000€ προς Δημόσιο και άνω των 50.000€ προς ασφαλιστικά ταμεία

Με έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή, απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Χρέους.

Το ερώτημα αφορούσε την ένταξη των ελ. επαγγελματιών στην ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Αναλυτικά η απάντηση της Ειδικής Γραμματείας:

i. Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση των οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων έχει προϋποθέσεις και κριτήρια υπαγωγής που είναι τα πιο ελαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων αφορά σε όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που αδυνατούν αποδεδειγμένα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

ii. Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι αδύνατη, υπογραμμίζουμε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχει πιστοποιηθεί ότι 2.702 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Επιπλέον, σε λιγότερες από 10 ημέρες διεύρυνσης της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών και στους ελεύθερους επαγγελματίες, 1.678 έχει πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής. Παράλληλα άνω των 20 χιλιάδων επιχειρήσεων έχουν ξεκινήσει την υποβολή της αίτησης τους.

iii. Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας υφιστάμενων ρυθμίσεων. Οι νέες διατάξεις είναι ιδιαίτερα καινοτόμες διότι η συμφωνία διευθέτησης των χρεών δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις οφειλών μετά την 31/12/2016, οι οποίες συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά.

iv. Με τις νέες διατάξεις το πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του Εξωδικαστικού Μηχανισμού διευρύνθηκε στους επιχειρηματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή στους ελεύθερους επαγγελματίες / αυτοαπασχολούμενους.

ν. Τα όρια υπαγωγής για ελεύθερους επαγγελματίες είναι αρκετά υψηλά, αφού στις νέες ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές έως 50.000€ προς το Δημόσιο και πρόσθετα έως 50.000€ προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δηλαδή άθροισμα 100.000 € συνολικό χρέος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών έως 50.000 ευρώ αφορούν το 95% των ελευθέρων επαγγελματιών που χρωστούν στο Δημόσιο. Το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν οι όροι υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης ακόμη και υψηλότερων οφειλών, άνω των 50.000 € προς δημόσιο και άνω των 50.000 € προς ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή αθροιστικά άνω των 100.000 € συνολικό χρέος.

vi. Στον σχεδιασμό των διαδικασιών ένταξης βασικός γνώμονας υπήρξε ο περιορισμός της γραφειοκρατίας. Για τον λόγο αυτό, καθώς και για την ενίσχυση της διαφάνειας, επιλέχθηκε μια πλήρως ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει έξι απλά βήματα. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναβαθμίζεται σε μηνιαία βάση και ήδη τα περισσότερα στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρούνται αυτόματα από την πλατφόρμα.

vii. Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών αναστέλλει τη λήψη αναγκαστικών μέτρων επί των ρυθμιζόμενων οφειλών και διακόπτει την όποια διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων, ακόμη και αν αυτή έχει ήδη ξεκινήσει. Όσοι επιχειρηματίες έχουν πτωχευτική ικανότητα, μπορούν να λάβουν:

α) Αυτοδίκαιη αναστολή για 70 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή προς τους πιστωτές να συμμετάσχουν στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

β) Δυνατότητα παράτασης αναστολής για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων επιπλέον μηνών, εφόσον υπάρχει συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών

γ) Αυτοδίκαιη αναστολή από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο

Από τη φύση τους οι Μηχανισμοί, όπως αυτός του Εξωδικαστικού, έχουν προσωρινό χαρακτήρα και άρα προκαθορισμένη διάρκεια, που συνοδεύει την οικονομική κρίση. Σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει μια πάγια διαδικασία αναδιάρθρωσης χρέους διότι αυτό θα στρέβλωνε τα κίνητρα ομαλής εξυπηρέτησης των οφειλών και άρα θα αύξανε τα ληξιπρόθεσμα προς Δημόσιο, ταμεία, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών και τελικά το κόστος του χρήματος. Η ύπαρξη του Μηχανισμού συνδέεται με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, που άφησε πίσω της χιλιάδες επιχειρήσεις με υπέρογκα βάρη, οι οποίες χωρίς αυτά θα μπορούσαν να είναι βιώσιμες. Αυτές στοχεύει να βοηθήσει ο Μηχανισμός. Προφανώς το πρόβλημα και άρα το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Όταν θα πλησιάζει η προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της λειτουργίας του Μηχανισμού θα αξιολογηθεί η μέχρι τότε λειτουργία του και το κατά πόσο εξέλειψε ο λόγος ύπαρξής του και εφόσον απαιτηθεί, τότε η Κυβέρνηση θα προβεί στις σχετικές ενέργειες.

Η προϋπόθεση περί επίτευξης λειτουργικής κερδοφορίας (θετικός δείκτης EBITDA) τουλάχιστον μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να θεμελιωθεί ότι πρόκειται για βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία δεν θα βρισκόταν σε δυσχερή θέση αν δεν είχε επιβαρυνθεί εξωγενώς από την κρίση (μείωση ζήτησης, περιορισμός ρευστότητας από τραπεζικό σύστημα, υποχώρηση τιμών ενεχύρων δανεισμού κλπ). Επιπλέον, μια επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει ανασταλεί είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί ότι είναι βιώσιμη. Άρα θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση έναρξης ή συνέχισης εργασιών φυσικού προσώπου.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι λοιποί αυτοαπασχολούμενοι που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (εμπορική ιδιότητα) μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο και έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις, με την ένταξή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1223/2017 για το Δημόσιο και την Υπουργική Απόφαση 62134/4100/2017 για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, που εκδόθηκαν κατ” εξουσιοδότηση του άρθρου 15§21 ν.4469/2017

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εργατικά

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events