Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών

Με απάντησή του, το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης, αναφέρει ότι η επιδότηση, όπως και η επιχορήγηση, δεν αποτελούν μέρος του κύκλου εργασιών καθώς είναι μια εισροή προς την εταιρεία που δεν προκύπτει από τις δραστηριότητές της, αλλά προέρχεται από τρίτον συνήθως για την κάλυψη δαπανών, ή για την ενίσχυση στην πραγματοποίηση δαπανών ή επενδύσεων.

Παρά το γεγονός ότι στο νόμο 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν υπάρχει ορισμός της επιδότησης, το ΣΛΟΤ θεωρεί πως η επιδότηση είναι όρος παρεμφερής με την επιχορήγηση, καθώς επιχορήγηση και επιδότηση αποτελούν το χρηματικό ποσό που παρέχεται από το κράτος ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ως ενίσχυση προς άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

Το ερώτημα ήταν το εξής:

«Ως κύκλος εργασιών θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας.
Η ερώτηση μας έχει να κάνει με το εάν οι επιδοτήσεις που λαμβάνει κάποια οντότητα λόγω της ενασχόλησης της με τον πρωτογενή τομέα προσμετρώνται στον κύκλο εργασιών. Επίσης εάν ναι ποια μπορεί να είναι η αντιμετώπιση ως προς την αλλαγή κατηγορίας βιβλίων δεδομένου ότι αυτές λαμβάνονται πολύ αργότερα από την λήξη της φορολογικής χρήσης.
»
 

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Airbnb)

Υπεγράφη από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργο Πιτσιλή, η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

Η απόφαση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών στην οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Πρόνοια της απόφασης είναι η δημιουργία απλών και σύντομων διαδικασιών, που θα ολοκληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του site της Α.Α.Δ.E.. Παράλληλα, με σκοπό τόσο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, όσο και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, έχει αναπτυχθεί συνεργασία της Α.Α.Δ.Ε. με τις ψηφιακές πλατφόρμες, που μεσολαβούν στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Με την απόφαση τίθενται, για πρώτη φορά, οι προϋποθέσεις τόσο για τον προσδιορισμό, ανά φορολογικό έτος, του συνολικά αποκτηθέντος εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όσο και της δυνατότητας διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από ίδιες ή τρίτες πήγες.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, που συνάπτονται από την 1.1.2018 και μετά. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017, τα εισοδήματα από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων της οικονομίας διαμοιρασμού, θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ο Διαχειριστής, η έννοια του οποίου ορίζεται στη σχετική διάταξη του ν. 4446/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούται να προχωρήσει στις εξής κινήσεις:

• Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,

• Yποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή,

• Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος του αρ. 39Α του ν. 4172/2013, ανά δικαιούχο εισοδήματος.

• Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).

Σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς.

Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».

Ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να καταχωρήσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και να οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έκαστου φορολογικού έτους, με δυνατότητα εμπρόθεσμης τροποποίησής του μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Αν δεν οριστικοποιήσει τα στοιχεία μέχρι αυτή την προθεσμία, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά.

Τα στοιχεία, που καταχωρούνται στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά βραχυχρόνια μίσθωση, είναι, τουλάχιστον, ο αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης, η επωνυμία της ψηφιακής πλατφόρμας, τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη – λήξη της μίσθωσης και ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.

Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις:

α. Παράλειψη εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής,

β. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κατά την ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής,

γ. Μη εμφανής αναγραφή του αριθμού του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στην ανάρτηση του Ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής, από τους Διαχειριστές, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στους Διαχειριστές.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018

Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ελληνική Α.Ε. έλαβε δάνειο από αλλοδαπή τράπεζα. Για την αποπληρωμή του παραπάνω δανείου η Ελληνική Α.Ε. έλαβε δάνειο από αλλοδαπή Α.Ε., οι μετοχές της οποίας ανήκουν στους μετόχους της Ελληνικής Α.Ε. και καταρτίστηκε σύμβαση δανείου με όλους τους όρους (ποσό, διάρκεια, επιτόκιο κλπ).Η αποπληρωμή του δανείου αυτού προς την αλλοδαπή Α.Ε. έγινε από τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ελληνική Α.Ε. στην Κύπρο.

Υπόκειται σε τέλη χαρτόσημου η ως άνω σύμβαση δανείου, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση 5841/2013 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και η πληρωμή των τόκων στην περίπτωση που καταβληθούν από τραπεζικό λογαριασμό που η Ελληνική ΑΕ τηρεί στην Ελλάδα.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Για την υπαγωγή σύμβασης δανείου που συνήφθη με ιδιωτικό έγγραφο στην αλλοδαπή (αποδεικνυομένης και με σχετική εγγραφή στα βιβλία της οικείας επιχείρησης) σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα, πρέπει και η εκτέλεσή της να γίνεται στην Ελλάδα.

Για να υπάρχει δε εκτέλεση τέτοιας σύμβασης δανείου στην αλλοδαπή, πρέπει η παράδοση του προϊόντος του δανείου από τον δανειστή στον οφειλέτη να γίνεται στην αλλοδαπή.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την επικαλούμενη στο ερώτημα απόφαση 5841/2013 ΔΕφΑθ, για να υπάρχει εκτέλεση στην αλλοδαπή αρκεί η παράδοση του προϊόντος του δανείου στην αλλοδαπή, «[ χωρίς να] ασκεί επιρροή το γεγονός ότι τα χρήματα του δανείου, τα οποία ελήφθησαν στην αλλοδαπή από τον οφειλέτη, εισήχθησαν στη συνέχεια στην Ελλάδα ή ότι το δάνειο που καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, στην οποία θα εκπληρωθούν οι εξ αυτού υποχρεώσεις, θα ωφελήσει τελικά, άμεσα ή έμμεσα, επιχείρηση αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα με κάλυψη των αναγκών της».

Σύμφωνη με την θέση αυτή ήταν και η Διοίκηση (ΠΟΛ.1027/3.2.1990).

Σύμφωνα, όμως, με την πιο πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 124/2014 «παράδοση του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη στην Ελλάδα υφίσταται όταν το ποσό του δανείου κατατίθεται από τον αλλοδαπό δανειστή σε αλλοδαπή τράπεζα στην αλλοδαπή με σκοπό την αποστολή του σχετικού ποσού στην Ελλάδα με τραπεζικό έμβασμα».

Στην εξεταζόμενη περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το δάνειο που, κατά το πραγματικό, έλαβε η Ελληνική Α.Ε. στην αλλοδαπή από αλλοδαπή Α.Ε. (εν προκειμένω είναι αδιάφορο ότι «οι μετοχές της αλλοδαπής Α.Ε. ανήκουν στους μετόχους της Ελληνικής Α.Ε.») για να αποπληρώσει [απ’ ευθείας] την αλλοδαπή Τράπεζα, θεωρείται ότι έχει συναφθεί και εκτελεσθεί στην αλλοδαπή.

Το ίδιο ισχύει και για την αποπληρωμή του δανείου αυτού προς την αλλοδαπή Α.Ε. μέσω τραπεζικού λογαριασμού της Ελληνικής Α.Ε. στην Κύπρο, αφού και στην περίπτωση αυτή δεν προκύπτει εκτελεστέα υποχρέωση στην Ελλάδα: τα χρήματα εκταμιεύτηκαν καταβλήθηκαν εκτός Ελλάδος, με συνέπεια τόσο από την άποψη της λήψης όσο και από την άποψη της αποπληρωμής του, το δεύτερο δάνειο να μην έχει εκτελεστέες υποχρεώσεις στην Ελλάδα, και συνεπώς να μην υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

Αντιθέτως, σε τέλη χαρτοσήμου (2% πλέον Ο.Γ.Α. 20%) υπάγεται η πληρωμή των τόκων του παραπάνω δανείου προς την αλλοδαπή Α.Ε. από λογαριασμό της Ελληνική Α.Ε. στην Ελλάδα, αφού η πληρωμή αυτή θεωρείται ότι εκτελείται στην Ελλάδα.

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Διαδικασίες

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ‏

IV. Βοηθητικοί πίνακες

i. Έκδοση τιμολογίων (παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) - χονδρικές πωλήσεις

Χρόνος έκδοσης

Ενδεικτικές υπηρεσίες

Ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο τιμολόγιο

α)

Πώληση/παράδοση αγαθών – Παροχή υπηρεσιών

Μέχρι την 15η του επόμενου μήνα

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

β)

Συνεχιζόμενη παροχή αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου

Εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

Υπηρεσίες διδασκαλίας, συνεχιζόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου, πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ιατρικές υπηρεσίες, πωλήσεις φυσικού αερίου κλπ

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

γ)

Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας

Με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

Υπηρεσίες ινστιτούτων αισθητικής, γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, συνδρομητικές υπηρεσίες,έκδοση εισιτηρίων κλπ.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

δ)

Προθεσμία έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου.(διαφορετικές (επαναλαμβανόμενες) παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών ή υπηρεσιών.)

Το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

ε)

Όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

Δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

ζ)

Λοιπές περιπτώσεις – Εξαιρέσεις

Για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύμβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, καθώς και για υπηρεσίες που παρέχουν πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, το σχετικό τιμολόγιο (εκκαθάριση αμοιβών), καθόσον αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών η οποία μάλιστα απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των συμβαλλομένων.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

ii. Πιστωτικό τιμολόγιο

Περιπτώσεις έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου

Χρόνος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο τιμολόγιο

α)

Επί παροχή έκπτωσης εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

Η έκδοση γίνεται κατά τον χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης,

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

β)

Επιστροφές πωληθέντων αγαθών

Μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφομένων αγαθών,

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

γ)

Για άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο γενικά του αρχικού τιμολογίου.

Το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται με τη διαπίστωση των διαφορών (θέμα πραγματικό).

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

iii. Παραδείγματα

α. Παραδείγματα περίπτωσης α’

Ημ/νία παράδοσης αγαθών η παροχής υπηρεσιών

Έκδοση τιμολογίου το αργότερο μέχρι:

Ημερομηνία αναγραφής στο τιμολόγιο

Έτος αναγνώρισης εσόδου για την λογιστική παρακολούθηση (Αρχή δεδουλευμένου)

Φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ (στις περιπτώσεις που η παράδοση αγαθών γίνεται στην ημεδαπή και επιβαρύνεται με ΦΠΑ) *

Απλογραφικά

Διπλογραφικά

10 Φεβρουαρίου 2015

15 Μαρτίου 2015

15/3/2015

2015

Α τρίμηνο

Μάρτιος

2 Φεβρουαρίου 2015

15 Μαρτίου 2015

15/3/2015

2015

Α τρίμηνο

Μάρτιος

29 Μαρτίου 2015

15 Απριλίου 2015

15.4.2015

2015

Β τρίμηνο

Απρίλιος

Δεκεμβρίου 2015

15 Ιανουαρίου 2016

15/1/2016

2015

Α τρίμηνο 2016

Ιαν. 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

15 Ιανουαρίου 2016

15.1.2016

2015

Α τρίμηνο 2016

Ιαν. 2016

 

β. Παραδείγματα περίπτωσης β” (Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας)

Συμφωνία για συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας

Έκδοση τιμολογίου το αργότερο μέχρι:

Ημερομηνία αναγραφής στο τιμολόγιο

Έτος αναγνώρισης εσόδου για την λογιστική παρακολούθηση (Αρχή δεδουλευμένου)

Φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ (στις περιπτώσεις που η παροχή υπηρεσιών γίνεται στην ημεδαπή και επιβαρύνεται με ΦΠΑ) *

Απλογραφικά

Διπλογραφικά

Οντότητα παρέχει υπηρεσία από 1.4.2015 έως 20.10.2015

15.11.2015

15/11/2015

2015

Δ τριμ. 2015

Νοεμ. 2015

Λογιστικό γραφείο έχει ετήσιο συμφωνητικό για τήρηση βιβλίων με τον πελάτη της και έχει συμφωνήσει είσπραξη αμοιβής στο τέλος του έτους. Για τις αμοιβές του 2015 :

15.01.2016

15/01/2016

2015

Α τρίμηνο2016

Ιαν. 2016

Λογιστικό γραφείο έχει ετήσιο συμφωνητικό για τήρηση βιβλίων με τον πελάτη της και έχει συμφωνήσει είσπραξη αμοιβής ανά τρίμηνο. Για τις αμοιβές του 2015 :

Α τρίμ – 15.04.2015
Β τρίμ – 15.07.2015
Γ τρίμ – 15.10.2015
Δ τρίμ – 15.01.
2016

15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.
2016

2015

15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.
2016

Απρ. 2015
Ιού. 2015
Οκτ. 2015
Ίαν.
 2016

Παροχή υπηρεσίας για περίοδο από 1.9.2015 έως 31.7.2016 , και έχει συμφωνηθεί η είσπραξη αμοιβής με την έναρξη της υπηρεσίας (Σεπτέμβριο). Η οντότητα εκδίδει απόδειξη είσπραξης για την αμοιβή.

15/08/2016

15.08.2016

2015 (αναλογία 4/9)
2016 (αναλογία 5/9)

Γ τρίμηνο2016

Αυγ. 2016

Παροχή υπηρεσίας για περίοδο από 1.9.2015 έως 31.7.2016, έχει συμφωνηθεί η είσπραξη αμοιβής ανά δίμηνο

Α Δίμηνο – 15.11.2015
Β Δίμηνο - 15.01.
2016
Γ Δίμηνο - 15.03.
2016
Δ Δίμηνο - 15.05.
2016
Ε Δίμηνο - 15.07.
2016
ΣΤ Δίμηνο - 15.09.
2016

Α Δίμηνο - 15.11.2015
Β Δίμηνο - 15.01.
2016
Γ Δίμηνο - 15.03.
2016
Δ Δίμηνο - 15.05.
2016
Ε Δίμηνο - 15.07.
2016
Στ Δίμηνο - 15.09.
2016

2015 (αναλογία 4/9)
2016 (αναλογία 5/9)

Δ τρίμ. 2015
Α τρίμ. 
2016
Α τριμ. 
2016
Β τρίμ
. 2016
Γ τρίμ. 
2016
Γ τριμ.
 2016

Νοε. 2015
Ιαν.
 2016
Μαρ. 
2016
Μαι.
 2016
Ιου.
 2016
Σεπ.
 2016

Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Περίοδος μηνιαίου συμβολαίου 22.12.2015 έως 21.01.2016

15/02/2016

15/02/2016

2015 (αναλογία 10/31)
2016 (αναλογία 21/31 )

Φεβ.2016

 

Επισημάνσεις – προβληματισμοί

α) Τονίζουμε ότι, οι ημερομηνίες έκδοσης τιμολογίων που αναφέρονται στα ανωτέρω παραδείγματα είναι οι ενδεικτικές. Ευνόητο είναι ότι η έκδοση του τιμολογίου των προαναφερθέντων παραδειγμάτων μπορεί να γίνει και σε προγενέστερο χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις βάση των διατάξεων που ισχύουν σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

β) Όπως παρατηρούμε με το νέο σύστημα τιμολόγησης δημιουργούνται ερωτηματικά σε ότι αφορά στην απόδοση του ΦΠΑ τόσο στις τιμολογήσεις από πώληση αγαθών που αφορούν προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (παράδοση Δεκέμβριο, τιμολόγηση Ιανουάριο επόμενου έτους), όσο και στις περιπτώσεις τιμολόγησης συνεχιζόμενης υπηρεσίας μεταξύ δύο διαφορετικών φορολογικών περιόδων. Διαφορετική αντιμετώπιση για το απαιτητό του φόρου στις συνεχιζόμενες υπηρεσίες  (χρόνο στον οποίον οφείλεται ο φόρος στο δημόσιο) ισχύει προκειμένου για συνεχιζόμενη ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών. **

Αναμένουμε από τη φορολογική Διοίκηση και ειδικότερα από το τμήμα Φ.Π.Α., περαιτέρω διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις αυτές.

 

___________________________________

* Γενεσιουργός αιτία και απαιτητό του φόρου:

Η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, εκτός ορισμένων περιπτώσεων που απαριθμούνται περιοριστικά.
Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών. Ο φόρος καθίσταται απαιτητός στις 15 του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία. Αν το τιμολόγιο εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου.
Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2013, οπότε τίθεται σε ισχύ η οδηγία 2010/45/ΕΕ, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου ή κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 222 της εν λόγω οδηγίας, αν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο έως την προθεσμία αυτή.

Σχετικό είναι το άρθρο 16 του νόμου 2859/2000 και η εγκύκλιος 10 του 1987 (Φ.Π.Α.).

Άρθρο 16. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών – Κείμενο νόμου

1.Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών.
Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά.
Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής αναλαμβάνει και την υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών αυτών.

2. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, 
β) προκειμένου για παροχή υπηρεσιών, κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών,
γ) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14.


Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987
«Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις»

….
Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι η απαρίθμηση των ανωτέρω υπό στοιχείο α” περιπτώσεων δεν είναι περιοριστική, αλλά αντίθετα ενδεικτική, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και σε κάθε άλλη περίπτωση που, από τις κείμενες διατάξεις, επιτρέπεται η έκδοση των στοιχείων αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο της παράδοσης των αγαθών και της παροχής των υπηρεσιών.

 

**

Άρθρο 16 ΦΠΑ Παρ. 2

στ) κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και δεν έχουν οριστεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής τους,

ΠΟΛ.1100/24.6.2010

3. Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16, (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 59 του ν.3842/2010), προκειμένου για ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών που α) φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με το άρθρο 14§2α, β) παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και γ) δεν έχουν οριστεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής τους, θα πρέπει κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το μέρος των υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Για το λόγο αυτό ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται στην έκδοση «Ειδικού στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων», σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/4.1.2010.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ,ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ,ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΛΜΑΤΙΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ <

ΠΟΛ.1067/20-03-2015 : Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013.

ΘΕΜΑ20

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9, σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, την καταβολή του φόρου και την πίστωση φόρου αλλοδαπής, του άρθρου 69 σχετικά με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και του άρθρου 70 σχετικά με τη μείωση του ως άνω προκαταβλητέου φόρου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 

Άρθρο 9 
Πίστωση φόρου αλλοδαπής 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.4172/2013 καθορίζεται ο τρόπος αποφυγής της διπλής φορολογίας, στην περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, υιοθετείται η διαδικασία της πίστωσης φόρου και ορίζεται ότι ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 16 του ν.4174/2013) και όπως αυτά καθορίζονται στην ΠΟΛ.1026/22.01.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 170 Β’). Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ (π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή. Σε περίπτωση όμως, πληρωμών που καταβάλλονται περιοδικά, η μετατροπή θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι η μείωση του φόρου εισοδήματος, κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επομένως, εάν ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος από το φόρο που αναλογεί για το εν λόγω εισόδημα στην Ελλάδα, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου αλλοδαπής στο φορολογούμενο

3. Επισημαίνεται ότι δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου όταν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ), εφόσον από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο στην αλλοδαπή και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Επίσης, στην περίπτωση που στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ, θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη διμερή ΣΑΔΦΕ

4. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ίδιου ως άνω νόμου τα παραπάνω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 01/01/2014 και μετά. ???

Άρθρο 67 
Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και καταβολή του φόρου. 

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 καθορίζεται ποιοι είναι υπόχρεοι σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο τρόπος υποβολής, καθώς και τα εισοδήματα που θα δηλωθούν.

Ειδικότερα, ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμεναΕξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. 

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. 

Περαιτέρω, οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων της εν λόγω παραγράφου με τις διατάξεις της περ. η” του άρθρου 33 του ν.4172/2013

Διευκρινίζεται ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Κώδικα, εφόσον αποκτούν εισόδημα

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος για όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα. 

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι το χρονικό διάστημα μέχρι και την 30η Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 01 Φεβρουαρίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 72 του παρόντος Κώδικα. Όσον αφορά στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους καθ” όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος απεβίωσε στις 25/6/2014 η οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τα εισοδήματα που απέκτησε από 01/01/2014 έως 25/06/2014, θα μπορεί να υποβληθεί από τους κληρονόμους του μέχρι και τις 31/12/2015. Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τη δήλωση. 

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Επιπλέον, οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. 

Επισημαίνεται ότι, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Επίσης, χωριστή φορολογική δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος. 

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ” αρχήν, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 για το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο τέκνο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,καθώς και για συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση και ως εκ τούτου υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, κατά περίπτωση, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, είναι ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, ενώ σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, είναι οι κληρονόμοι του για τα εισοδήματά του μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του. 

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άμεσος και διοικητικός προσδιορισμός φόρου), κατόπιν έκπτωσης του φόρου που παρακρατήθηκε, του φόρου που προκαταβλήθηκε και του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. 

Επίσης, η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής της δήλωσης και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από την υποβολή της δήλωσης, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Ειδικά, δεδομένου ότι για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. 

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ειδικότερα ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η μη ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με αυτήν. 

8. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ίδιου ως άνω νόμου, τα παραπάνω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01/01/2014 και μετά. 

Άρθρο 69
Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνεται η προκαταβολή βάσει της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και βάσει των λοιπών τίτλων βεβαίωσης του φόρου για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους. 

Ως προκαταβολή βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα του διανυόμενου φορολογικού έτους, αφαιρουμένων παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων. Δηλαδή, αν ο φορολογούμενος αποκτά φορολογητέο εισόδημα πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. από μισθωτή εργασία και συντάξεις, κεφάλαιο κ.λπ.) οι φόροι των εισοδημάτων αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της προκαταβολής. Στη βεβαίωση προκαταβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, λαμβάνεται υπόψη και το ποσό του φόρου που προκύπτει λόγω τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος. 

Όταν το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αλλά φορολογείται βάσει αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών ή δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (τεκμαρτό εισόδημα), φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών (παρ. 1 α άρθρου 34) και δεν υπολογίζεται προκαταβολή

Στις περιπτώσεις όμως φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (θετικό ή αρνητικό) αν φορολογηθούν βάσει τεκμαρτού εισοδήματος με τους φορολογικούς συντελεστές του άρθρου 29 (περ.β’ και γ’ της παρ.1 του άρθρου 34), επιβάλλεται προκαταβολή για όλο το εισόδημα που φορολογήθηκε με το άρθρο 29. 

Για την καλύτερη κατανόηση αυτών παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα: 

i) Έστω, φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 6.000 ευρώ, από κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία) 8.000 ευρώ, αλλά τελικώς φορολογείται με τεκμαρτό εισόδημα 16.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το εισόδημα από μισθωτή εργασία θα φορολογηθεί με την κλίμακα του άρθρου 15, το εισόδημα από κεφάλαιο με την κλίμακα του άρθρου 40 και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου 2.000 ευρώ με την κλίμακα του άρθρου 29, επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται προκαταβολή, για το ποσό των 2.000 ευρώ. 

ii) Έστω, φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 9.000 ευρώ, από κεφάλαιο (ακίνητη περιουσία) 1.000 ευρώ, από επιχειρηματική δραστηριότητα 2.000 ευρώ και τελικώς φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 18.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το εισόδημα από μισθωτή εργασία φορολογείται με την κλίμακα του άρθρου 15, το εισόδημα από κεφάλαιο με την κλίμακα του άρθρου 40, το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με την κλίμακα του άρθρου 29 και η διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος 6.000 ευρώ με την κλίμακα του άρθρου 15, καθόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων προκύπτει από μισθωτή εργασία ή / και συντάξεις (άρθρο 34 παρ.1 α’). Εν προκειμένω, βεβαιώνεται προκαταβολή μόνο για το ποσό του φόρου που προκύπτει από το πραγματικό εισόδημα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή τις 2.000 ευρώ. 

iii) Έστω φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 7.000 ευρώ και φορολογείται για τεκμαρτό εισόδημα 11.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο του εισοδήματος (πραγματικό και προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίου), φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 29 και βεβαιώνεται προκαταβολή με βάση όλο το ποσό του προκύπτοντος φόρου επί του εισοδήματος των 11.000 ευρώ. 

Όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής περιορίζεται στο μισό και όταν η προκαταβολή φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ δεν βεβαιώνεται. Επίσης, δεν βεβαιώνεται προκαταβολή όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του θανόντος φορολογούμενου. 

Η προκαταβολή που βεβαιώνεται, συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει στο επόμενο φορολογικό έτος, ανεξάρτητα από την κατηγορία του εισοδήματος που προκύπτει ο φόρος αυτός. 

Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, με βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης φορολογικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα. 

Επισημαίνεται ότι δεν υπολογίζεται προκαταβολή στην περίπτωση που υποβάλλεται εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου μετά την παρέλευση του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται. Για παράδειγμα, αν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) εκπρόθεσμα μέσα στο φορολογικό έτος 2016 δεν θα υπολογισθεί προκαταβολή φόρου εισοδήματος, γιατί το φορολογικό έτος 2015 έναντι του οποίου θα γινόταν η βεβαίωση της προκαταβολής έχει παρέλθει. 

Περαιτέρω, με την παρ.4 του άρθρου αυτού, σε προκαταβολή φόρου 4% ή 10% κατά περίπτωση υπόκεινται μόνο οι αμοιβές των αρχιτεκτόνων και μηχανικών επί μελετών για τις οποίες προβλέπεται θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή χορήγηση σχετικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 4% στο ποσό της συμβατικής αμοιβής των αρχιτεκτόνων και μηχανικών για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν έργα χωροταξικά (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες), πολεοδομικά (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες), συγκοινωνιακά (μελέτες συγκοινωνιακών έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές), υδραυλικά (μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων, μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, λιμενικών έργων, γεωργοοικονομικές- γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αλιευτικές) και τοπογραφικά (γεωδαιτικές, φωτογραμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές μελέτες). 

Ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα (κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά κ.λπ.) και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων για τα οποία ο προκαταβλητέος φόρος ορίζεται σε 4% και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις που δεν προβλέπεται θεώρηση ή χορήγηση σχετικής άδειας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού αλλά μόνο οι διατάξεις του άρθρου 64, δηλαδή παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% (σχετ. Π0Λ.:1120 / 2014). 

Με τις περιπτώσεις α’, γ’ και δ’ της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ο προκαταβλητέος φόρος επί των δικηγορικών αμοιβών (15%), οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών αυτών, η υποχρέωση παρακράτησης και ο υπολογισμός του φόρου κατά την καταβολή μερισμάτων από δικηγορικούς συλλόγους, ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικό λογαριασμό σε δικηγόρους, καθώς και η υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν το ύψος της δικηγορικής αμοιβής. 

Ειδικότερα, υπολογίζεται προκαταβολή φόρου με συντελεστή 15% επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς επί των οποίων υπολογίζονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβολές υπέρ όσων ορίζονται στο άρθρο 61 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) για τις παραστάσεις που πραγματοποιούν ενώπιον των δικαστηρίων και όπως οι αμοιβές αυτές κάθε φορά ισχύουν με βάση τις διατάξεις του παραρτήματος III του άρθρου 166 του ίδιου Κώδικα. Η προκαταβολή αυτή του φόρου υποχρεωτικά υπολογίζεται και αποδίδεται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους με ευθύνη των προέδρων τους. 

Ο προκαταβλητέος φόρος 15% επί των δικηγορικών αμοιβών δεν οφείλεται στις περιπτώσεις που παρακρατείται φόρος 20% σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64 για κάθε άλλου είδους δικηγορικές αμοιβές (σχετ. Π0Λ.:1120/2014). 

Επισημαίνεται ότι, όταν καταβάλλονται αμοιβές σε δικηγόρους, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής μετά την αφαίρεση της αμοιβής που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής ως ποσό αναφοράς και εφόσον η καταβαλλόμενη επιπλέον του γραμματίου αμοιβή ξεπερνά το ποσό των 300 ευρώ. Για παράδειγμα, το ποσό αναφοράς που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου του δικηγόρου «X» για παράστασή του στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, για υπόθεση της Ο.Ε. «Α», ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ. Η εταιρεία «Α» για τις υπηρεσίες αυτές καταβάλλει στο δικηγόρο αμοιβή ύψους 700 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η πιο πάνω εταιρεία κατά το χρόνο καταβολής της αμοιβής θα προβεί σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% επί του ποσού των 450 ευρώ (700 ευρώ μείον 250 ευρώ). 

Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς για παραστάσεις που πραγματοποιούν ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν οι δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία. Σε αυτή την περίπτωση, στο οικείο γραμμάτιο προκαταβολής, εκτός από την ένδειξη «πάγια αντιμισθία», θα αναγράφεται και ο εντολέας του δικηγόρου. Και τούτο καθόσον ως «εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις» με βάση τις διατάξεις της παρ. ε’ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, επί του οποίου ενεργείται παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του νόμου αυτού. 

Επίσης, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς για την παράσταση του δικηγόρου σε κάθε είδους συμβολαιογραφικές πράξεις, διότι στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και εντολέα, καθώς και επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου που περαιώνεται με απόφαση Δικαστηρίου καθόσον στην περίπτωση αυτή η αμοιβή του δικηγόρου επιδικάζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση, με την οποία επιδικάζεται και η αποζημίωση του δικαιούχου. Το ίδιο ισχύει και για τις αμοιβές του δικηγόρου ως συνδίκου στις διαδικασίες πτώχευσης. 

Περαιτέρω, υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που οι δικηγορικές αμοιβές ή το ύψος αυτών συναρτάται άμεσα από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας, όπως π.χ. των εργατικών, αυτοκινητικών, κ.λπ. υποθέσεων όπου ο δικηγόρος αμείβεται με εργολαβικό συμβόλαιο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί τα στοιχεία της έγγραφης συμφωνίας που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής κ.λπ. όπως τα στοιχεία αυτά θα καθοριστούν με την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του δικηγόρου. 

Με την περ. ε’ και την παρ. 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. (Σχετική η ΠΟΛ.: 1031/2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε.) 

Άρθρο 70 
Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση του προκαταβλητέου φόρου που βεβαιώθηκε με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος του άρθρου 67 για τις περιπτώσεις που προκύψει μείωση του εισοδήματος άνω του 25%. Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση και αφορά μόνο τα ποσά του φόρου που αντιστοιχούν σε μη ληξιπρόθεσμες δόσεις. Ορίζονται επίσης ενδεικτικά τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί η μείωση του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τα στοιχεία που προσκομίζονται, το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος και υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Αίτηση για μείωση της προκαταβολής φόρου υποβάλλεται και όταν ο φορολογούμενος απεβίωσε τη σχετική δε αίτηση πρέπει να υποβάλλουν οι κληρονόμοι του θανόντος στη Δ.Ο.Υ. μέσα στην ίδια προθεσμία του φορολογικού έτους στο οποίο έγινε η βεβαίωση. Η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να απαντήσει εντός τριών (3) μηνών στην αίτηση μείωσης προκαταβολής φόρου. Σε περίπτωση θετικής απάντησης προβαίνει στην έκπτωση ανάλογου με την μείωση των εισοδημάτων φόρου από τις επόμενες δόσεις ενώ προβαίνει σε οριστική εκκαθάριση της δήλωσης. 

Αν η παραπάνω προθεσμία περάσει άπρακτη, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλει τις από τη λήξη της προθεσμίας και μετά, απαιτητές δόσεις του φόρου μειωμένες κατά το ποσοστό της μείωσης των εισοδημάτων του. Ωστόσο, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τυχόν επιπλέον οφειλόμενο φόρο που θα προκύψει κατά τον έλεγχο της δήλωσης και την οριστική εκκαθάρισή της. 

Όταν υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση και μειώνεται ο φόρος, μειώνεται και η προκαταβολή φόρου. Ωστόσο, όταν γίνεται νέα εκκαθάριση του φόρου μετά το τέλος του φορολογικού έτους για το οποίο αυτή βεβαιώνεται, μειώνεται ο φόρος σε σχέση με την αρχική εκκαθάριση και η προκαταβολή φόρου παραμένει η ίδια που είχε βεβαιωθεί με την εκκαθάριση της αρχικής δήλωσης. 

Ακριβές Αντίγραφο
Η προϊστ. Της Γραμματείας 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Νομικών Προσώπων, Εισ. Φυσικών Προσώπων

KATAXΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ-ΜΥΦ

Tο τιμολόγιο προς τον Ο.Α.Ε.Δ. (για τα επιδοτούμενα προγράμματα) θα καταχωρηθεί στα βιβλία της εκδότριας επιχείρησης και θα περιληφθεί στις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014.

· Για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις 2014 σχετικά προβλέπεται στην ΠΟΛ.1078/17-3-2014 ότι περιλαμβάνονται «τ α τιμολόγια, “ χρεωστικά ” ή πιστωτικά, για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, μεμονωμένων ή επαναλαμβανόμενων, την είσπραξη επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, επιστροφών τόκων, εισφορών και άλλων ανόργανων εσόδων, την αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (παρ. 1, 2, 3, 4 και 6 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)». Δεν επηρεάζει το γεγονός ότι αντισυμβαλλόμενος είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. ώστε να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση.

· Το ποσό της ενίσχυσης θα καταχωρηθεί σε λογαριασμό εσόδου (λογ. 74.03 όπως αναφέρετε). Ο χειρισμός του για την φορολογία εισοδήματος, αν δηλαδή προσμετρηθεί στα ακαθάριστα έσοδα ή αν ληφθεί ως μειωτικό στοιχείο των δαπανών (μισθοδοσίας) είναι θέμα προς διευκρίνιση με το Ν.4172/2013 (και ελπίζω να υπάρχει σχετική αναφορά στην ερμηνευτική που λογικά θα εκδοθεί τις πρώτες ημέρες του 2015).

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Hλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η διάταξη για την ηλεκτρονική υποβολή των τροποποιήσεων στο ωράριο εργασίας των εργαζομένων.

 

Συγκεκριμένα το άρθρο 55 του νόμου 4310/2014 προβλέπει:

 

«Άρθρο 55.

 

1. Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι. Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α” 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) διατηρείται.»

 

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ισχύ από την 8η Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου.

 

Ωστόσο οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης θα εξειδικευτούν με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας που σύμφωνα με πληροφορίες θα υπογραφεί άμεσα (ίσως και εντός της ημέρας).

 

KAI MH ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ….

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά, Εργατικα Αποφάσεις

Δικαίωμα υπογραφής σε εταιρείες από Λογιστή – Φοροτεχνικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4174/2013 Κ.Φ.Δ., περί φορολογικού εκπροσώπου, ορίζεται ότι:

«1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α., φορολογουμένου, ο οποίος δεν έχει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.»

Επί πλέον, με την με αριθμό ΠΟΛ. 1283/30.12.2013 εγκύκλιο διαταγή με θέμα τον «Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», ορίζεται ότι:

«1. Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.

2. Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου

6. Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην αντικατάστασή του

8. Τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται, με την έναρξη ισχύος της, φορολογικοί εκπρόσωποι.»

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει άμεσα ότι:

· Ο φορολογικός εκπρόσωπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση η μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου

· Σε περίπτωση που θεωρήσει ότι δεν θέλει πλέον να εκπροσωπεί τον φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής, μπορεί από μόνος του να διακόψει την φορολογική εκπροσώπηση

Περαιτέρω όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθ.46 του ν.4174/2013 τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β’ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθ.55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Τα πρόσωπα αυτά εξειδικεύονται στην Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013, σχετικά με «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων».

Ειδικότερα με το άρθρο 2 της εγκυκλίου σχετικά με τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα, μεταξύ των άλλων ορίζεται και ότι:

«1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και σε βάρος νομικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που έχουν ή είχαν μία από τις παρακάτω ιδιότητες από την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 , όπως ισχύει και μέχρι την επιβολή των μέτρων, ανεξάρτητα εάν κατά την επιβολή των μέτρων έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, και προκειμένου :…

δ) Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπροσώπους αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.»

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

· Η ΠΟΛ. 1282/31.12.2013 εγκύκλιος διαταγή αναφέρεται σε εντεταλμένο πρόσωπο

· Η ΠΟΛ. 1283/30.12.2013 εγκύκλιος διαταγή αναφέρεται σε φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο

Από το ερώτημά σας στο οποίο μας αναφέρετε ότι είστε «ειδικός εκπρόσωπος – αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος», προκύπτει ότι είστε εντεταλμένο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1282/31.12.2013 και όχι απλός φορολογικός εκπρόσωπος, θα πρέπει δε για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων του αλλοδαπού νομικού προσώπου να εκδώσετε φορολογικό στοιχείο αξίας προς αυτό (τιμολόγιο για παροχή υπηρεσιών), επειδή ως ελεύθερος επαγγελματία κατά τους περιγραφόμενους στην ΠΟΛ. 1120/25.4.2014 εγκύκλιο διαταγή, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από την τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4093/2012 περί ΚΦΑΣ .

Πλέον των ανωτέρων θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., περί «φορολογικής κατοικίας», σύμφωνα με τις οποίες:

«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο, εκτός από τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως στην ημεδαπή να συνάπτει συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά με τις δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριασμό της, εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 4, οι οποίες έστω και αν ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.»

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, έμμεσα προκύπτει ότι αναφέρεστε σε μία Ο.Ε. με ζημίες χρήσεως, της οποία και φυσικά μπορείτε να υπογράψετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό αξίας προς αυτή (τιμολόγιο παροχής) και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τις κυρώσεις που επιβάλλονται με το Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου

1. Σύμφωνα με την εγκ. ΣΕΠΕ 30982/4-7-2013 ορίζεται ότι «Το πεδίο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ή «ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» επιλέγεται και στην περίπτωση υποβολής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια ανανεώνεται ή παρατείνεται, όπως επίσης και σε περίπτωση υποβολής του σχετικού εγγράφου απόφασης παράτασης της μονομερούς επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας.

 

2. Όταν λήξει και η νέα σύμβαση εργασίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο Ε7 (Βεβαίωση – Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου) εντός 8 ημερών.

 

3. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής νέου πίνακα προσωπικού καθώς έχει υποβληθεί ούτως ή άλλως και ισχύει για όλο το έτος.

 

Για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει κάποιο διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας που να παίρνει θέση. Έπειτα από προφορική επικοινωνία με το Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η άποψή μας είναι η εξής:

 

Για την ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου υπάρχει υποχρέωση σύναψης μίας νέας σύμβασης ορισμένου χρόνου, η οποία δεν υποβάλλεται στο ΣΕΠΕ. Θεωρώντας ότι η προαναφερόμενη εγκύκλιος 30982/2013 βρίσκει εφαρμογή και στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ο εργοδότης μπορεί να μην υποβάλλει το έντυπο Ε7 με τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου, αλλά μόνο κατά τη λήξη της δεύτερης σύμβασης.

 

Τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση νέας ερμηνευτικής εγκυκλίου, που κατά πληροφορίες αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εργατικά

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΣ ΚΑΙ ΙΚΑ

 

ΑΕ  πληρώνει μηνιαία αμοιβή σε μέλη του ΔΣ . Σε αυτήν την αμοιβή παρακρατατάμε φόρο σύμφωνα με τον 4172/2013 (αμοιβές από μισθωτή΄εργασία).

Τα μέλη του ΔΣ άλλα είναι ασφαλισμένα λόγω της συμμετοχής τους στην ΑΕ στον ΟΑΕ και άλλα δεν είναι  ασφαλισμένα . Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πρόβλημα σε μελλοντικό έλεγχο του ΙΚΑ σε σχέση με τις παραπάνω αμοιβές.

 

ια το θέμα αυτό είναι σε γνώση μας ότι το ΙΚΑ έχει αποστείλει έγγραφο ερώτημα στο Υπουργείο Εργασίας. Η πληροφορία μας ήταν ότι αναμένεται σύντομα η απάντηση, αλλά ενόψει της καθυστέρησης έκδοσής της, σας θέτουμε την άποψή μας, με την επιφύλαξη φυσικά της έκδοσης της σχετικής απάντησης από το Υπουργείο.

1. Κατά την άποψή μας, για τα μέλη του Δ.Σ. (Διευθύνων Σύμβουλος & γραμματέας Δ.Σ.) τα οποία έχουν ταυτόχρονα και σχέση μισθωτής εργασίας στην εταιρεία, οι επιπρόσθετες αμοιβές που αφορούν την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπάγονται και αυτές στην ασφάλιση του ΙΚΑ (Τύπος Αποδοχών 14 – Λοιπές αποδοχές).
2. Κατά την άποψή μας, για τα μέλη του Δ.Σ. τα οποία δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας στην εταιρεία (έχουν οριστεί μέλη του Δ.Σ. με βάση το ΦΕΚ ορισμού μελών Δ.Σ. & εκπροσώπησης της εταιρείας) και τα οποία εργάζονται (ασφαλίζονται) ως κύρια απασχόληση σε άλλο φορέα (Δημόσιο, Πανεπιστήμιο, Ανεξάρτητη αρχή, κ.λπ.), το γεγονός ότι για τη Φορολογία Εισοδήματος το εισόδημά τους θεωρείται από μισθωτή εργασία δεν προκαλεί και την αυτόματη ασφάλιση στο ΙΚΑ.

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα, Εργατικά, Εταιρικά

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events