Ηλεκτρονικές Υποχρεώσεις για προσλήψεις-αποχωρήσεις-μεταβολές Εργαζομένων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ
A/A ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΧΕΤ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
α) Ε3 Αναγγελία πρόσληψης, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργο­δότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε3, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
β) Ε4 Πίνακας προσωπικού, το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργο­δότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή των αποδοχών Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
γ) Ε5 Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, εντός οκτώ (8) ημερών από την επόμενη ημέρα της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και λήγει όταν παρέλθει ολόκληρη η τελευταία ημέρα της οκταήμερης προθεσμίας. Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα. άρθρο 2 του ν.2556/97 ,     ΙΚΑ Ε40/267/ΕΓΚ.31/22-5-13 (ΑΔΑ: ΒΕΝ84691ΩΓ-ΡΕΓ),     υπ” αρ. Φ11321/30149/1961/15-12-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 3115/τ.Β/30-12-2011),      άρθρο 65 του Ν.3996/2011 σε συνδ. με την αριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
δ) Ε6 Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) εντός οκτώ (8) ημερών από την κοινοποίηση της προειδοποίησης στον εργαζόμενο. Με την υποβολή του εντύπου Ε6 με προειδοποίηση ολοκληρώνεται η υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει την ενεργηθείσα καταγγελία, δεδομένου ότι η ημερομηνία προειδοποίησης συνιστά και την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. ΔΕΝ απαιτείται, δηλαδή, νέα (2η) υποβολή καταγγελίας μετά την λήξη του χρόνου προειδοποίησης άρθρα 9 του Ν.3198/1995 & 11 παρ. 1 του Ν.Α. 212/1969
ε) Ε7 Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, εντός οκτώ (8) ημερών (από την λήξη του συμπεφωνημένου χρόνου ή αποπεράτωση έργου) άρθρα 9 του Ν.3198/1995
στ) E8 Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης,  μέχρι την 15η εκάστου μηνός που ακολουθεί τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η υπερωριακή απασχόληση άρθρο 80 του ν.4144/2013
ζ) Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτισή της αρ. 38 του ν.1892/90  όπως ισχύει, σε συνδ. με την αριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
η) Ε10 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η ισχύς της Επιχ.συλλογικής σύμβασης εργασίας αρχίζει από την υπογραφή της  άρθρο 13 του ν.3899/2010, ν.1876/90 ,  ΥΠ.ΕΡΓ.13365/90 (ΦΕΚ 290 Β’), Aριθμ. 28153/126/13 Υ.Α. (ΦΕΚ 2163 Β/30-8-2013)
         
* Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
* Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.
* ΣΑΡΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ pdf : 1) κατά την αποστολή όλων των εντύπων συνυποβάλλονται α) η άδεια διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών β) το βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων γ) και λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση την αγορά εργασίας. 2) με το έντυπο Ε2 (προαιρετικά) η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης με υπογραφές 3) με το έντυπο Ε6 η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση με υπογραφές ή η έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή 4) με το έντυπο Ε9 το ιδιωτικό έγγραφο Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας με υπογραφές 5) με το έντυπο Ε10 η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με υπογραφές
* ΥΠΟΧΡΕΟΙ ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων είναι κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή, περιλαμβάνονται όλα τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένης σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αόριστου χρόνου. ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 31398/5-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ε9Α)
* ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την υποχρεωτική ηλεκτρονική αποστολή εντύπων i) των εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη), ii) εργοδοτών που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογρα­φής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ, iii) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου). Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων εντός των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events