“Για την είσπραξη των επιδομάτων στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων.” 

Για την είσπραξη των επιδομάτων στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων.

• Το νέο φορολογικό έντυπο «A21» θα συμπληρώνουν όσοι θέλουν να εισπράξουν το νέο επίδομα τέκνων.  Το νέο έντυπο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά όπως ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβληθεί και η φορολογική δήλωση εισοδήματος, από όλους τους γονείς που θέλουν να εισπράξουν το επίδομα τέκνων.

Άρα, όσοι δικαιούνται επίδομα τέκνων, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και την ετήσια φορολογική δήλωση εισοδήματος και το νέο φορολογικό έντυπο «A21».

Αυτό σημαίνει, ότι θα πρέπει οι ανωτέρω φορολογούμενοι, να εφοδιαστούν με κωδικούς και κλειδάριθμο, ώστε να έχουν πρόσβαση στο Taxisnet.

Το νέο έντυπο «A21» θα αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για τα δηλωθέντα στοιχεία των προστατευόμενων τέκνων του φορολογούμενου.

το νέο έντυπο «A21» θα πρέπει ναΣ συμπληρώνονται τα στοιχεία των τέκνων (η ηλικία, αν είναι φοιτητές ή όχι, το ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ των τέκνων).

Η καταβολή των επιδομάτων τέκνων θα γίνεται με κριτήριο το συνολικό ύψος των εισοδημάτων του έτους 2012 (οικ. έτους 2013) το οποίο θα ελέγχει η εφορία μέσα από τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο έντυπο Ε1 της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης.

 

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος Ιουνίου 2013 (αν και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση) οπότε η πρώτη δόση του επιδόματος, θα πληρωθεί μέσα στον Ιούλιο από τον ΟΓΑ και συγκεκριμένα θα εισπραχθεί το 50% του συνολικού ποσού που δικαιούνται ετησίως οι γονείς. Το υπόλοιπο ποσό θα δοθεί σε μία ή δύο δόσεις, έως το τέλος του έτους 2013.

 

• Το επίδομα θα καταβάλλεται, με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

 

• Τα επιδόματα καταβάλλονται σε αυτόν που έχει την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής των τέκνων.

 

• Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του, οφείλει εντός μηνός να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μεταβολής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

 

• Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, δεν προσμετράτε στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

• Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου, προσαυξάνεται κατά 1/3 από την σύζυγο και κατά 1/6 από κάθε παιδί, ώστε να βρούμε τα κλιμάκια των εισοδηματικών κριτηρίων, ανά οικογένεια.

 Έτσι για παράδειγμα, δικαιούχος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ως 6.000 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 1/3, δηλαδή κατά 2.000 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 1/6, δηλαδή κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα με ένα παιδί σύνολο οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος 9.000 ευρώ, με δύο παιδιά 10.000 ευρώ, κλπ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Γονείς με ένα (1) παιδί:

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 480 ευρώ ετησίως (40 ευρώ επί 12 μήνες).

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 9.000,01 έως 18.000 ευρώ το επίδομα είναι 320 ευρώ ετησίως (26,67 ευρώ επί 12 μήνες).

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 18.000,01 έως 27.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 160 ευρώ ετησίως (13,33 ευρώ επί 12 μήνες).

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 27.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται επίδομα.

Γονείς με δύο (2) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, το επίδομα καθορίζεται στα 960 ευρώ ετησίως (80 ευρώ επί 12 μήνες).

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 10.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ το επίδομα καθορίζεται στα 640 ευρώ ετησίως (53,33 ευρώ επί 12 μήνες).

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως και 30.000 ευρώ το επίδομα είναι στα 320 ευρώ ετησίως (26,67 ευρώ επί 12 μήνες).

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 30.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται επίδομα.

 

Γονείς με τρία (3) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 11.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.440 ευρώ ετησίως (120 ευρώ επί 12 μήνες), συν 1.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 2.940 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 11.000,01 έως 22.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 960 ευρώ ετησίως (80 ευρώ επί 12 μήνες), συν 1.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 2.460 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 22.000,01 έως 33.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 480 ευρώ ετησίως (40 ευρώ επί 12 μήνες), συν 1.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 1.980 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 33.000,01 έως 45.000 ευρώ, θα υπάρχει μόνο το ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τρία τέκνα), σύνολο 1.500 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 45.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται ειδικό επίδομα.

 

Γονείς με τέσσερα (4) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.920 ευρώ ετησίως (160 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.000 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 3.920 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 έως 24.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.280 ευρώ ετησίως (106,67 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.000 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 3.280 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 24.000,01 έως 36.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 640 ευρώ ετησίως (53,33 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.000 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 2.640 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 36.000,01 έως 45.000 ευρώ, θα υπάρχει μόνο το ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί τέσσερα τέκνα), σύνολο 2.000 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 45.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται ειδικό επίδομα.

 

Γονείς με πέντε (5) παιδιά:

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 2.400 ευρώ ετησίως (200 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 4.900 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 13.000,01 έως 26.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 1.600 ευρώ ετησίως (133,33 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 4.100 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 26.000,01 έως 39.000 ευρώ, το επίδομα είναι στα 800 ευρώ ετησίως (66,67 ευρώ επί 12 μήνες), συν 2.500 ευρώ ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 3.300 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 39.000,01 έως 45.000 ευρώ, θα υπάρχει μόνο το ειδικό επίδομα (500 ευρώ ετησίως επί πέντε τέκνα), σύνολο 2.500 ευρώ/έτος.

 

• Για ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα από 45.000,01 ευρώ και άνω, δεν καταβάλλεται ειδικό επίδομα.

 

 

Όταν υπάρχει ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ, τότε έχουμε τα ίδια ετήσια ενιαία επιδόματα στήριξης τέκνων και τα ίδια ετήσια ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, με διαφορά μόνο στα ποσά των εισοδηματικών κριτηρίων.

 

Συγκεκριμένα τα ανώτερα ποσά της πρώτης κλίμακας  των εισοδηματικών κριτηρίων, μειώνονται κατά 2.000 ευρώ, της δεύτερης κλίμακας μειώνονται κατά 4.000 ευρώ και της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης κλίμακας μειώνονται κατά 6.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:    

 

(Σύμφωνα με την Αρ.Πρ.:Δ27/οικ.25530/790, 21-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας)

 

Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει, εντός προθεσμίας που θα καθορίζεται με απόφαση του διοικητή του ΟΓΑ, στους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή και σε υπαλλήλους του δήμου που ορίζονται για τον σκοπό αυτό από τον δήμαρχο, τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου A21:

 

• Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

 

• Πιστοποιητικό/ά σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο.

 

• Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται το έντυπο A21.

 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου «A21», θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ταυτόχρονη με την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, οικ. έτους 2013 (σύμφωνα με την Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι τέλος Μαΐου 2013, το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής θα «ανοίξει»).

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εργατικα Αποφάσεις
2 σχόλια στα “ “Για την είσπραξη των επιδομάτων στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων.” 
  1. Ο/Η admin λέει:

    This is a test.

  2. Ο/Η admin λέει:

    This is a new test…

Απάντηση σε admin Cancel reply

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: