Φορολήγηση τόκων καταθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Τι ισχύει στη φορολόγηση των τόκων καταθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό

 

Θα προσπαθήσουμε να ξεμπλέξουμε το τοπίο στο περίπλοκο θέμα της φορολόγησης των τόκων που θα δηλωθούν υποχρεωτικά στη φετινή δήλωση, με μερικά χρηστικά ερωτήματα και απαντήσεις:

Σημαντική επισήμανση: Όσα θα προσεγγίσουμε παρακάτω είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ και γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο σύμφωνα με την κρατούσα επιστημονική άποψη, ο υπολογισμός και η απόδοση του φόρου επί των τόκων από καταθέσεις στο εξωτερικό, πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία και την παραδοχή, ότι οι διακρατικές συμβάσεις υπερισχύουν των ελληνικών νόμων και οδηγιών όταν και όπου ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Α. Καταθέσεις στην Ελλάδα

1. Πως φορολογούνται οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού; Οι τόκοι από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εσωτερικού φορολογούνται με συντελεστή 15%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την τράπεζα, κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή των τόκων στο δικαιούχο.

2. Φορολογούνται όλοι οι καταθέτες; Η ιθαγένεια, ο τόπος διαμονής ή κατοικίας του καταθέτη, είναι αδιάφορος για την επιβολή του φόρου 10%. Οι κάτοικοι του εξωτερικού ή οι αλλοδαποί που έχουν καταθέσεις στην Ελλάδα δεν απαλλάσσονται από την επιβολή του φόρου 10% επί των τόκων καταθέσεων (Άρθρο 12 Ν. 2238/1994).

3. Οι τόκοι καταθέσεων στο εσωτερικό κατοίκων εξωτερικού; Απαλλάσσονται από το φόρο α) Οι τόκοι οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. β) Οι τόκοι εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταμιευτηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές δεν είναι σε ευρώ αλλά σε ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. (άρθρο 6 παρ. 3 και 12 παρ.7. Ν. 2238/1994).

4. Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να δηλώσουν τους τόκους από καταθέσεις τους στην Ελλάδα; Εκτενή ανάλυση για το πότε οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης, μπορεί να δει ο επισκέπτης στο άρθρο μου στο Capital.gr στις 3-6-2013.

Η νέα διάταξη του νόμου 4110/2013 υποχρεώνει σε δήλωση τους κατοίκους εξωτερικού όταν έχουν τεκμήρια ακόμα και αν απαλλάσσονται από αυτά.

Έτσι σύμφωνα με τη νέα διάταξη οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή εάν υπάγονται στις διατάξεις περί τεκμηρίων ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται ή όχι.

Με τον πρόσφατο νόμο 4141/2013, οι διατάξεις των παραγρ. 7, 8α και 8β του άρθρου 61 του ΚΦΕ-Ν. 2238/1994 τροποποιήθηκαν επί το απλούστερο. Με τις νέες διατάξεις απλοποιείται αναδρομικά (αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε) η διαδικασία προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από πηγές στην Ελλάδα.

Έτσι η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄ 151), όπως ισχύει πλέον:

7. «Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του, βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή.

Προσοχή: σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/17.12.2012 από την υποχρέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών εξαιρούνται:

• όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε” πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500,00 ευρώ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε., καθώς και

• όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.

B. Καταθέσεις στο Εξωτερικό

5. Οι καταθέσεις εξωτερικού; Οι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό φορολογούνται για τους τόκους που θα εισπράξουν. Η εθνικότητα ή η ιθαγένεια είναι αδιάφορη για την επιβολή του φόρου.

6. Πως γίνεται η Φορολόγηση τόκων εξωτερικού; Το καθαρό ποσό των τόκων από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού φορολογείται με συντελεστή 15%. Όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό το φόρο τον αποδίδει ο κάτοικος της Ελλάδος με δήλωσή του στην εφορία. (Με την παράγραφο 3 του ν. 4110/2013 ρυθμίζεται και νομοθετικά, όπως άλλωστε είχε διατυπωθεί από την Διοίκηση με την ΠΟΛ.1180/31.12.2008, η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου 15% από τόκους που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας από καταθέσεις στην αλλοδαπή και το προϊόν είσπραξης παραμένει στην αλλοδαπή και δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου: υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους. Επίσης, προβλέπεται η έκπτωση του φόρου σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ).

Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα μέσω των εγκατεστημένων εδώ τραπεζών, οι μεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν παρακράτηση του φόρου 15% κατά την καταβολή των τόκων ή την πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό των τόκων που εισάγεται από το εξωτερικό για λογαριασμό των κατοίκων της Ελλάδος. Σε αυτήν την περίπτωση το φόρο θα τον αποδώσει η τράπεζα και ο δικαιούχος δεν θα κάνει δήλωση στην εφορία για να αποδώσει το φόρο των τόκων. (ΠΟΛ.1052/15.3.2007 και ΠΟΛ.1145/5.7.2011).

7. Πότε υποβάλλεται δήλωση και πότε όχι; Δήλωση για την απόδοση του φόρου των τόκων υποβάλλεται από το φορολογούμενο που έχει καταθέσεις στο εξωτερικό όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό.

Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα μέσω των εγκατεστημένων εδώ τραπεζών, οι μεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν παρακράτηση του φόρου 15% και να αποδώσουν οι τράπεζες το φόρο και όχι ο φορολογούμενος με δική του δήλωση.

8. Πώς βρίσκεται το καθαρό ποσό; Το καθαρό ποσό των τόκων πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος στην Ελλάδα βρίσκεται, αν από το συνολικό ποσό των τόκων του εξωτερικού αφαιρεθεί ο φόρος που επιβλήθηκε από το ξένο κράτος κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή τους στο δικαιούχο.

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στην Κύπρο κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 1.500 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου επιβάλλεται φόρος 10%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 1500 – (1.500 Χ 10%) = 1.500 – 150 =1.350 ευρώ.

Αν στην Κύπρο δεν είχε παρακρατηθεί φόρος θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί στη Ελλάδα το συνολικό ποσό των τόκων (1.500).

9. Ο φόρος του εξωτερικού εκπίπτει; Ο φόρος που πληρώθηκε στο εξωτερικό κατά την καταβολή ή την πίστωση των τόκων αφαιρείται για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο με έκτακτη δήλωση θα πληρωθεί φόρος 15% στην εδώ εφορία.

Το ποσό όμως του φόρου που πληρώθηκε για τους τόκους τόσο στο εξωτερικό όσο και το 15% που πληρώνεται στην Ελλάδα με την έκτακτη δήλωση, δεν εκπίπτει από το φόρο που υπολογίζεται με την ετήσια δήλωση του εισοδήματος. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς και δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα για να φορολογηθούν.

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στη Δανία κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 3.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας επιβάλλεται φόρος 8%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 3.000 – (3.000 Χ 8%) = 3.000 – 240 =2.760 ευρώ.

Ο φόρος που θα πληρωθεί θα είναι 2.760 Χ 15% = 414 ευρώ.

Το ποσό του φόρου των 240 στη Δανία και των 414 ευρώ στην Ελλάδα δεν εκπίπτεται από το φόρο κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος.

Το ποσό των τόκων (3.000) από τη Δανία πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου (240 + 414 =516) θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

10. Πώς θα ξέρω αν παρακρατήθηκε φόρος; Αν παρακρατήθηκε ή δεν παρακρατήθηκε φόρος πρέπει να φαίνεται από τη βεβαίωση της τράπεζας του εξωτερικού. Αν αυτό δεν προκύπτει από τη βεβαίωση ζητάμε από την τράπεζα του εξωτερικού να το αναφέρει σε νέα αναλυτικότερη βεβαίωση που θα μας εκδώσει.

11. Τι φόρος θα πληρωθεί στην Ελλάδα. Στο καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού θα επιβληθεί στην Ελλάδα φόρος με συντελεστή 15%. Στο πιο πάνω παράδειγμα: 1.350 Χ 15% = 202,50 ευρώ. Αν δεν είχε παρακρατηθεί φόρος 1.500 Χ 15% = 225 ευρώ.

12.Πώς θα πληρωθεί ο φόρος; Ο φόρος για τους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό θα πληρωθεί με την υποβολή δήλωσης στην εφορία από τον δικαιούχο των τόκων (ΠΟΛ.1180/31.12.2008).

13. Πότε θα υποβληθεί η δήλωση; Η δήλωση για την πληρωμή του φόρου των τόκων θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους.

14. Πού θα υποβληθεί η δήλωση; Η δήλωση θα υποβληθεί στην εφορία που υπάγεται ο καταθέτης. Δηλαδή εκεί που καταθέτει τη φορολογική του δήλωση κάθε χρόνο.

15. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθεί και το πρωτότυπο αποδεικτικό της ξένης τράπεζας από το οποίο θα φαίνεται το ποσό των τόκων που πληρώθηκαν σε αυτόν ή που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του στο εξωτερικό, ο φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί από την ξένη τράπεζα και ο χρόνος που έγινε η καταβολή ή η πίστωση των τόκων. Δεν χρειάζεται επίσημη μετάφραση του αποδεικτικού της ξένης τράπεζας.

Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει το αποδεικτικό να είναι αναγνώσιμο π.χ. αν πρόκειται για αποδεικτικό από την Κίνα κλπ. τα νούμερα και η ημερομηνία θα πρέπει να είναι κατανοητά και από μη κινέζους (ΠΟΛ.1145/5.7.2011).

16.Αν είναι σε άλλο νόμισμα η βεβαίωση; Όταν η κατάθεση του εξωτερικού και η βεβαίωση που δόθηκε δεν είναι σε ευρώ αλλά είναι σε άλλο νόμισμα, τότε για να υποβληθεί η δήλωση για την απόδοση του φόρου επί των τόκων πρέπει να γίνει μετατροπή του ποσού από το ξένο νόμισμα σε ευρώ.

Οι τόκοι φορολογούνται αυτοτελώς

Οι τόκοι καταθέσεων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που δηλώνονται με τη δήλωση.

Όταν υπάρχουν καταθέσεις στο εξωτερικό πρέπει να σημειωθεί και η ένδειξη ΝΑΙ (έχετε περιουσία-καταθέσεις στο εξωτερικό) στους κωδικούς 029-030 στον πίνακα 2 στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

Συντελεστές φορολόγησης στο εξωτερικό

Το καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού φορολογείται στη Ελλάδα με συντελεστή 15%. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί έχουν φορολογηθεί ήδη στο εξωτερικό με το συντελεστή που ορίζεται από το νόμο της χώρας που έγινε η κατάθεση. Ο συντελεστής και ο τρόπος φορολογίας δεν είναι ίδιος για όλες τις χώρες και εξαρτάται από τις διακρατικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις άλλες χώρες.

Προσοχή στις Διακρατικές συμβάσεις:

Ας δούμε όμως συνοπτικά τι ισχύει όσον αφορά την επιβολή του φόρου σε μερικές άλλες χώρες, με τις οποίες έχουμε υπογράψει διακρατικές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι ο φόρος αυτός αφαιρείται από το σύνολο των τόκων για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο θα πληρωθεί φόρος 15%.

ΑΓΓΛΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αγγλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2732/1953)

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης εισπράττει τόκους στις 31-12-2013 από καταθέσεις που έχει στην Αγγλία 1.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί δεν θα φορολογηθούν στην Αγγλία επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Η δήλωση για την πληρωμή του φόρου των τόκων θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους.

Συνεπώς μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2014 ο καταθέτης πρέπει να καταθέσει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 15% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του.

Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 1.000 Χ 15% = 150 ευρώ.

Το ποσό των τόκων από την Αγγλία πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

ΑΛΒΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αλβανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αλβανία φορολογεί με συντελεστή έως 5% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) στο καθαρό ποσό αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αλβανία.

 

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Αλβανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2755/1999)

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αυστρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αυστρία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αυστρία (Ν. 3724/2008).

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Βουλγαρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Βουλγαρία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Βουλγαρία (Ν. 2255/1994).

 

ΓΑΛΛΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γαλλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γαλλία φορολογεί με 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γαλλία (Ν. 4386/1964).

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γερμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γερμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού από πρώτα το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γερμανία (Ν. 52/1967).

 

ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γεωργία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γεωργία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γεωργία (Ν. 3045/2002).

 

ΔΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Δανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Δανία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Δανία (Ν. 1986/1991).

 

ΕΛΒΕΤΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ελβετία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ελβετία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ελβετία (Ν. 1502/1984).

 

ΗΠΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (15%), εκτός και αν καταβάλλονται από εταιρεία των ΗΠΑ, η οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το 50% και άνω του συνόλου των ψήφων της Ελληνικής εταιρείας, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φορολογούνται και στα δύο κράτη (Ν. 2548/1953).

 

ΙΤΑΛΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ιταλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ιταλία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ιταλία.

 

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ιταλίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 1927/1991).

 

ΚΙΝΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κίνα και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κίνα φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κίνα (Ν. 3331/2005).

 

ΚΥΠΡΟΣ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κύπρο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κύπρος φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κύπρο (Ν. 573/1968).

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στο Λουξεμβούργο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Το Λουξεμβούργο φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στο Λουξεμβούργο (Ν. 2319/1995).

 

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Νότια Αφρική και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Νότια Αφρική φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Νότια Αφρική (Ν. 3085/2002).

 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ολλανδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ολλανδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ολλανδία (Ν. 1455/1984).

 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ουκρανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ουκρανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ουκρανία.

 

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 3046/2002).

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Πολωνία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Πολωνία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Πολωνία (Ν.1939/1991).

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ρουμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ρουμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ρουμανία (Ν. 2279/1995).

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Σουηδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Σουηδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Σουηδία (Ν. 4300/1963).

 

ΤΟΥΡΚΙΑ

 

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Τουρκία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Τουρκία φορολογεί με συντελεστή έως 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Τουρκία (Ν. 3228/2004).

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: