Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 και μετά

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

. ΠρόλογοςΣτο νόμο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) εμπεριέχονται -εκτός των άλλων- και αρκετές τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), που επηρεάζουν άμεσα τα θέματα επιβολής προστίμων από την 1.1.2014. Στην παρούσα ανάλυση θα ασχοληθούμε τόσο με τα πρόστιμα που αφορούν σε περιόδους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013, -για δηλώσεις που υποβάλλονται ή για πράξεις που καταλογίζονται μετά την 1.1.2014-, όσο και με τα πρόστιμα που αφορούν σε περιόδους από 1.1.2014. Στην ανάλυσή μας δεν έχουμε συμπεριλάβει πρόστιμα και κυρώσεις που αφορούν σε πλαστά και εικονικά στοιχεία.

Αφορμή για την προσπάθειά μας να αποκρυπτογραφήσουμε το ομολογουμένως «ομιχλώδες» τοπίο σχετικά με το νέο καθεστώς επιβολής προστίμων, στάθηκε αφενός μεν, η κωλυσιεργία του Υπ. Οικ. να κοινοποιήσει εγκαίρως ερμηνευτικές εγκυκλίους για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αφετέρου δε, η μέριμνά μας να βρισκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων στις δύσκολες στιγμές που μας επιφυλάσσει και η νέα χρονιά που ξεκινά.

Είναι γεγονός ότι, η παρούσα ερμηνευτική προσέγγιση στηρίχθηκε στην προσεκτική και συνδυαστική μελέτη των κείμενων διατάξεων, όσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί -από την ομάδα των επιστημόνων που πλαισιώνουν τον κόμβο του TaxHeaven- στο δύσκολο αυτό νομοθέτημα που πρόσφατα τροποποιήθηκε.

Παρόλα αυτά, λόγω των πολλών προβληματισμών που γεννήθηκαν αλλά και των ερμηνευτικών προβλημάτων που ανέκυψαν σε αρκετές περιπτώσεις σχετικά με τον ν. 4174/2013, ελλοχεύει ο κίνδυνος να διέλαθε της προσοχής μας κάτι ή να έχουμε ερμηνεύσει λανθασμένα κάποια διάταξη. Για το λόγο αυτό θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων και ευελπιστούμε να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από το Υπ. Οικ. λίαν συντόμως σχετικά με το φλέγον ζήτημα των προστίμων, προσαυξήσεων, κ.λπ. του νέου νόμου.

Κλείνοντας, να τονίσουμε ότι θεωρούμε τουλάχιστον κωμικοτραγικό το γεγονός ότι από αύριο εφαρμόζονται νέες διατάξεις που αφορούν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και οι πολίτες δεν γνωρίζουν επακριβώς τι τους περιμένει.

ΙΙ. Πρόστιμα μετά την 1.1.2014, για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν περιόδους από 1.1.2014

Όλα εν γένει τα πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. αφορούν στους παρακάτω φόρους και δηλώσεις αντίστοιχα, ανεξαρτήτως εάν κάποιοι έχουν καταργηθεί (βλ.άρθρο 2 και παράρτημα ν.4174/2013).

 • Φόρο εισοδήματος.
 • Φόρο προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
 • Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
 • Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (σημ. από 1.1.2015).
 • Φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ν. 1521/1950),
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και περιουσιολόγιο ακινήτων (βλ. άρθρα 23 και 23Α” του ν. 3427/2005),
 • Ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθρα 15 έως 18 του ν. 3091/2002),
 • Τέλος επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων (βλ. άρθρο 31 του ν. 3986/2011),
 • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (βλ. άρθρο 29 του ν. 3986/2011),
 • Φόρο πολυτελούς διαβίωσης (βλ. άρθρο 44 του ν. 4111/2013),
 • Φόρο πλοίων με ελληνική και με ξένη σημαία (βλ. ν. 27/1975),
 • Εισφορά εισαγόμενου συναλλάγματος (βλ. άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4141/2013),
 • Φόρο επί των μερισμάτων εταιριών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (άρθρο 45 παρ. 5 του ν. 4141/2013),
 • Εισιτηρίων καζίνο (βλ. άρθρα 2 παρ. 10 του ν. 2206/1994, 31 παρ. 13 του ν. 2873/2000, 1 παρ. 1 του ν. 3139/2003, πρώτο περ. 9 υποπ. Ε 7 του ν. 4093/2012),
 • Ειδικό φόρο πολυτελείας χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγομένων ειδών (βλ. άρθρο 17 του ν. 3833/2010),
 • Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου (άρθρο 50 του ν. 4002/2011),
 • Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας (βλ. άρθρο 33 του ν. 3775/2009),
 • Τέλη διενέργειας παιγνίων με παιγνιόχαρτα (βλ. άρθρα 8 του ν. 2515/1997, 8 παρ. 1 του ν. 2954/2001 και 10 παρ. 2 του ν. 3037/2002),
 • Φόρο ασφαλίστρων (βλ. άρθρο 29 του ν. 3492/2006),
 • Ετήσιο τέλος για τη λειτουργία χώρου καπνιζόντων (βλ. άρθρο 45 του ν. 3986/2011),
 • Ειδικό φόρο στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση (βλ. άρθρο πρώτο παρ. 12 του ν. 3845/2010, άρθρο 3 παρ. 9 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012, άρθρο 22 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013), Ειδικό Φόρο ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (βλ. άρθρο 2 του ν. 3790/2009),
 • Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (βλ. άρθρα 17-31 του ν.1676/1986),
 • Εισφορά δακοκτονίας (βλ. άρθρο 102 του ν. 1402/1983),
 • Εφάπαξ φόροι επί των αποθεμάτων πετρελαίου (βλ. άρθρα 23 του ν. 3634/2008, 2 του ν. 3828/2010 και τέταρτο παρ. 6 του ν. 3845/2010),
 • Τέλη Χαρτοσήμου (βλ. π.δ. 28ης Ιουλίου 1931),
 • Ειδικό Φόρο για την Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης (βλ. άρθρο 60 του ν. 1731/1987),
 • Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (βλ. άρθρα 27 έως και 50 του ν. 3842/2010),
 • Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος (βλ. άρθρο 16 του ν. 1882/1990),
 • Φόρο Αυτομάτου Υπερτιμήματος και Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (βλ. άρθρα 2 έως και 19 του ν. 3427/2005),
 • Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 21 έως και 35 του ν. 2459/1997),
 • Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (άρθρα 5 έως και 19 του ν. 3634/2008),
 • Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (βλ. άρθρο 53 του ν. 4021/2011),
 • Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (βλ. άρθρο πρώτο υποπαράγραφος Α7 του ν. 4152/2013),
 • Εισφορές Φυσικών Προσώπων (βλ. άρθρα 18 του ν. 3758/2009, 30 του ν. 3986/2011, 5 του ν. 3833/2010),
 • Έκτακτη Εισφορά στα Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής (βλ. άρθρο 3 του ν. 3790/2009),
 • Έκτακτες Εφάπαξ Εισφορές Κοινωνικής Ευθύνης των Νομικών Προσώπων (βλ. άρθρα 2 του ν. 3808/2009 και 5 του ν. 3845/2010),
 • Αυτοτελή Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών (βλ. άρθρο 8 του ν. 2579/1998),
 • Φορολογία Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων (βλ. άρθρο 9, παρ. 4 του ν. 3296/2004),
 • Αυτοτελή Φορολογία Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων (βλ. άρθρο 3 του ν. 2954/2001),
 • Αυτοτελή Φορολογία των Αποθεματικών των Τραπεζών (βλ. άρθρο 10 του ν. 3513/2006),
 • Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών (βλ. άρθρα 1 έως 16 του ν. 1676/1986).

 

ΙΙΙ. Διατάξεις του Κ.Φ.Δ. (νόμου 4174/2013) που εμπλέκονται κωδικοποιημένες σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές

 

 Άρθρο 53. Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής

1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.

2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή επιστροφής του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.

3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.

4. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

  Άρθρο 54. Διαδικαστικές παραβάσεις

1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:
α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α” της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,
γ) χίλια (1.000) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όταν συντρέχει η παράβαση της περίπτωσης ζ” της παραγράφου 1.

3. Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Αρθρο 57. Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής.

Αρθρο 58. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που
προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στην μη υποβληθείσα δήλωση. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου.

Αρθρο 60. Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια

Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει τις ενέργειες και την εκτέλεση καθηκόντων της Φορολογικής Διοίκησης κατά την άσκηση των εξουσιών της σύμφωνα με τον Κώδικα ή υποθάλπει ή υποκινεί άλλο πρόσωπο ή συνεργεί με άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη παράβασης του Κώδικα υπόκειται στα ίδια πρόστιμα που υπόκειται ο φορολογούμενος.

Αρθρο 55. Παραβάσεις φοροδιαφυγής
1. Για τους σκοπούς του Κώδικα, ως «φοροδιαφυγή» νοείται:
β) η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, καθώς και η μη υποβολή δήλωσης ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης με σκοπό τη μη πληρωμή των παραπάνω φόρων τελών ή εισφορών, εφόσον προβλέπεται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που αφορά φόρους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα. Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ως μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση θεωρείται η μη απόδοση, ανακριβής απόδοση, συμψηφισμός, έκπτωση ή διακράτηση, για κάθε φορολογικό έτος ή διαχειριστική περίοδο και για καθεμία φορολογία, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ή υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
….
3. Η επιβολή προστίμων και όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται σύμφωνα με τον Κώδικα είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές κυρώσεις και οποιαδήποτε ποινική διαδικασία προβλέπεται από οποιονδήποτε άλλο νόμο.
Αρθρο 32. Διοικητικός προσδιορισμός φόρου
1. Στις περιπτώσεις που, κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρο, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου
Αρθρο 44. Σειρά εξόφλησης – Κείμενο νόμου

1. Οι καταβολές χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένου φόρου εξοφλούν την υποχρέωση του φορολογούμενου με την ακόλουθη σειρά:
α) έξοδα είσπραξης,
β) τόκος επί του φόρου,
γ) πρόστιμα που σχετίζονται με το φόρο,
δ) το αρχικό ποσό του φόρου.

2. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να κατανέμει κάθε καταβολή σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο:
α) εάν ο φορολογούμενος δεν υποδείξει κατά το χρόνο της καταβολής σε ποιο συγκεκριμένο φόρο ή φορολογική περίοδο αφορά η πληρωμή, ή
β) εάν η καταβολή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα.

Αρθρο 62. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων

1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων. Οι διατάξεις του Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων.

2. Η πράξη επιβολής προστίμων κοινοποιείται στον φορολογούμενο ή το ευθυνόμενο πρόσωπο: α) μαζί με την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή β) αυτοτελώς, εάν η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν εκδίδεται ταυτόχρονα.

3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.

4. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έκδοσή της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.

5. Πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων 57 και 59.
Για τις διαδικαστικές παραβάσεις του άρθρου 54, καθώς και για τις λοιπές παραβάσεις του Κώδικα, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου άρχεται στο τέλος του έτους, κατά το οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση.

Αρθρο 665. Για φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014, ανεξάρτητα από τη χρήση, την περίοδο, τη φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση την οποία αφορούν, διενεργείται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ή εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, κατά περίπτωση.

15. Μέχρι την 31.12.2015 ο τόκος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 53 υπολογίζεται σε μηνιαία βάση κατά την είσπραξη για ολόκληρο το μήνα.

12. Οι διατάξεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ισχύουν από 1.1.2016.
Μέχρι και την 31.12.2015, κατά την εκάστοτε καταβολή φόρου, εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού, οι αναλογούντες τόκοι και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Σημείωση : Με βάση την νέα φιλοσοφία του ΚΦΔ τα πρόστιμα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

α)Διοικητικά πρόστιμα (άρθρο 54)

β)-Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρων (άρθρα 53,57,59)
-Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής φόρων μετά από έλεγχο (άρθρο 58)

Οι δηλώσεις (φορολογικές, ΦΠΑ, παρακρατούμενων κλπ)  αποσυνδέονται πλήρως από την καταβολή των φόρων, και ουσιαστικά τα πρόστιμα επιβάλονται για δύο πράξεις, την μη υποβολή της δήλωσης και την μη καταβολή του φόρου που απορρέει από κάθε δήλωση.

ΙV. Πρόστιμα από 1.1.2014 για εκπρόθεσμες – ανακριβείς – μη υποβληθείσες δηλώσεις

 

Πρόστιμο Κατηγορία τήρησης βιβλίων Κυρώσεις – πρόστιμα Διάταξη
Εκατό (100) ευρώ Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, (άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)
Εκατό (100) ευρώ Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.
(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)
Χίλια (1.000) ευρώ Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.
(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)
Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
Δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων,
Δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
Δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του,
Δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα.
(άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)
Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ Ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων Δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. (άρθρο 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)
Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου. (παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)
Επιπλέον πρόστιμο στους παρακρατούμενους φόρους: Στον υπόχρεο απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου, ο οποίος δεν απέδωσε το φόρο αυτόν εντός της νόμιμης προθεσμίας προς πληρωμή, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που δεν αποδόθηκε. Επί εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. (άρθρο 59 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)
Στις περιπτώσεις που από οποιαδήποτε δήλωση προκύπτει φόρος και συνεπώς υπάρχει καθυστέρηση στην πληρωμή του, τότε εκτός από τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης προκύπτουν επιπλέον επιβαρύνσεις για την εκπρόθεσμη πληρωμή του φόρου αυτού.
Τόκοι επί επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας υποβολής της δήλωσης. (άρθρο 53 ΚΦΔ ν.4174/2013)
Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής : Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. (άρθρο 57 ΚΦΔ ν.4174/2013)

 

 

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων

Αρχικό (Διοικητικό) πρόστιμο Υποτροπής Παρακρατούμενων φόρων[1] Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
Δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει απόδοση φόρου άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013 (παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) - - -
Δηλώσεις από τις οποίεςπροκύπτει απόδοση φόρου άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013 (παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) (άρθρο 59 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) (άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) (άρθρο 57 ΚΦΔ ν.4174/2013)

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων

Αρχικό (Διοικητικό) πρόστιμο Υποτροπής Διπλασιασμός ή 20% Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου
Δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτειαπόδοση φόρου άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013 (παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) - -
Δηλώσεις από τις οποίες προκύπτειαπόδοση φόρου άρθρου 54Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013 (παρ 3 άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) (παρ 2 άρθρου 58Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) (άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

Πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση ανακρίβειας δηλώσεων

Πρόστιμο Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου
Δηλώσεις από τις οποίεςπροκύπτει διαφορά απόδοσης φόρου Παρ 1 άρθρου 58Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,
β) τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης,
γ) εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση και αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.
(άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013)

[Τα πρόστιμα του άρθρου 58 τα οποία είναι πρόστιμα που προβλέπονται ουσιαστικά κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται σε περίπτωση ανακριβούς η μη υποβολής δήλωσης  σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υποβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 57]

[1] Ενδεικτικά,παρακρατούμενοι φόροι είναι οι ακόλουθοι:

 • Φ.Μ.Υ. (άρθρου 59 ν.4172/2014)
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (άρθρο 29 του ν. 3986/2011),
 • Φόρος τόκων (άρθρου 62 ν.4172/2014)
 • Φόρος μερισμάτων (άρθρου 62 ν.4172/2014)
 • Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων. (άρθρου 62 ν.4172/2014)
 • Φόρος δικαιωμάτων (royalties) (άρθρου 62 ν.4172/2014)
 • Φόρος αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών – υπηρεσιών συμβούλων – αμοιβών διοίκησης (άρθρου 62 ν.4172/2014)

 

V. Παραδείγματα

 

Μη έκδοση αποδείξεων Εταιρία – Λογιστικά βιβλία
Επιχείρηση δεν εξέδωσε 10 αποδείξεις αξίας έως 20 ευρώ η καθεμία Η εταιρία τηρεί απλογραφικά βιβλία
Πρόστιμο άρθρου 54 1.000*10 = 10.000,00 ευρώ
Σε περίπτωση υποτροπής μέσα στην πενταετία το πρόστιμο διπλασιάζεται Για παράδειγμα εάν η ίδια επιχείρηση βρεθεί σε έλεγχο να μην έχει εκδώσει 5 αποδείξεις έως 20 ευρώ τότε 2.000*5 = 10.000
Για το εν λόγω πρόστιμα θα πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις καθότι δεν προκύπτει από τις διατάξεις οροφή προστίμου. Επίσης δεν αποσαφηνίζεται εάν το πρόστιμο ισχύει ανά παράβαση ή πράξη προστίμου.

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
ΦΠΑ χρεωστικό2.000 ευρώ Μαρτίου 2014 Η εταιρία τηρείαπλογραφικά βιβλία 20 Απριλίου 2014 15 Μαίου 2014 (25 ημέρες καθυστέρηση – λιγότερο από μήνα)
Πρόστιμο άρθρου 54 1.000,00 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς+ 7 μονάδες) 2.000 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ
Σύνολο προστίμου 1000,00 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (1000*2)+10,61= 2000,00 ευρώ

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
ΦΜΥ χρεωστικό1.800 ευρώ Φεβρουαρίου 2014 Η εταιρία τηρείαπλογραφικά βιβλία 20 Μαρτίου 2014 20 Ιουλίου 2014 (120 ημέρες καθυστέρηση)
Πρόστιμο άρθρου 54 1.000,00 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς+ 7 μονάδες) 1.800 * 7,75% * 4/12 = 46,5 ευρώ
Πρόστιμο παρακρατούμενου φόρου (ίσο με το οφειλόμενο ποσό) 1.800,00 ευρώ
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57 1800*10%=180,00 ευρώ
Σύνολο προστίμου 3.026,50 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (1000*2)+45,86+1800= 4.026,50 ευρώ

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
ΦΠΑ χρεωστικό 100 ευρώ Μαρτίου 2014 Η εταιρία τηρείΔιπλογραφικά βιβλία 20 Απριλίου 2014 10 Ιουνίου 2014 (50 ημέρες καθυστέρηση)
Πρόστιμο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς+ 7 μονάδες) 100 * 7,75% * 1/12 = 0,65 ευρώ
Σύνολο προστίμου 2.500,65 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (2500*2)+1,06= 5.000,65 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση και τρίτη φορά τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 τετραπλασιάζεται (2500*4)+1,06= 10.000,65 ευρώ 

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
Φ.Μ.Υ. χρεωστικό3.500 ευρώ Μαίου 2014 Η εταιρία τηρείΔιπλογραφικά βιβλία 20 Ιουνίου 2014 30 Σεπτεμβρίου 2014 (100 ημέρες καθυστέρηση)
Πρόστιμο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς+ 7 μονάδες) 3.500 * 7,75% * 3/12 = 67,81 ευρώ
Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο) 3.500,00 ευρώ
Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57 10% *3500 = 350,00 ευρώ
Σύνολο προστίμου 6.417.81 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (2500*2)+74,31+3.500+350= 8.917,81

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
Φ.Μ.Υ. χρεωστικό900 ευρώ Μαίου 2014 Η εταιρία τηρείΔιπλογραφικά βιβλία 20 Ιουνίου 2014 20 Σεπτεμβρίου 2015 (425 ημέρες καθυστέρηση -1 χρόνος και δύο μήνες)
Πρόστιμο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς+ 7 μονάδες) 900 * 7,75% * 14/12 = 81 ευρώ
Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο) 900,00 ευρώ
Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57 20% *900 = 180,00 ευρώ
Σύνολο προστίμου 3,661.00 ευρώ
Εάν μέσα σε πέντε έτη επαναληφθεί η ίδια παράβαση τότε το πρόστιμο του άρθρου 54 διπλασιάζεται (2500*2)+81+900+180= 6.161,00

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
Φ.Μ.Υ. χρεωστικό9.200 ευρώ Μαρτίου 2014 Η εταιρία τηρείΔιπλογραφικά βιβλία 20 Απριλίου 2014 29 Απριλίου 2014 (9 ημέρες καθυστέρηση
Πρόστιμο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς+ 7 μονάδες) 9.200 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ
Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο) 9.200,00 ευρώ
Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57 -
Σύνολο προστίμου 11.700,00 ευρώ

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
ΦΠΑ χρεωστικό200 ευρώ Μαρτίου 2014 Η εταιρία τηρείΔιπλογραφικά βιβλία 20 Απριλίου 2014 29 Απριλίου 2014 (9 ημέρες καθυστέρηση
Πρόστιμο άρθρου 54 2.500,00 ευρώ
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς+ 7 μονάδες) 200 * 7,75% * 0/12 = 0,00 ευρώ
Πρόστιμο Παρακρατούμενου (ίσο με το οφειλόμενο) -
Πρόστιμο εκπροθέσμου άρθρου 57 -
Σύνολο προστίμου 2.500,00 ευρώ

Σημείωση : Τα επιτόκια και ο τρόπος υπολογισμού τω τόκων είναι ενδεικτικός. Το υπ.Οικ. θα πρέπει να διευκρινίσει μεταξύ άλλων  εάν σε περιπτώσεις καθυστέρησης μερικών ημερών θα υπολογίζεται τόκος για ολόκληρο τον μήνα.

 

VI. Πρόστιμα μετά την 1.1.2014, για φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν περιόδους έως 31.12.2013

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του πρόσφατου νομοσχεδίου, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής επιβάλλονται για περιόδους έως την 31.12.2013

Αρχικό πρόστιμο δήλωσης Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής Μεταβατικές διατάξεις
  Εκπρόθεσμες δηλώσεις από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα Επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι βάσει του άρθρου 4 του ν. 2523/1997., και το πρόστιμο περιορίζεται στο προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ (100,00 ευρώ) - - Παρ 19 άρθρου 66 ν.4174/2013
  Εκπρόθεσμες δηλώσεις από τις οποίεςπροκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα Επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι βάσει του άρθρου 1 του ν. 2523/1997. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας;. (άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) (άρθρο 57 ΚΦΔ ν.4174/2013) Παρ 18 άρθρου 66 ν.4174/2013
Για οποιονδήποτε φόρο που αφορά εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013 Επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι βάσει του άρθρου 1 του ν. 2523/1997.Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας;. (άρθρο 53 Κ.Φ.Δ. ν.4174/2013) (άρθρο 57 ΚΦΔ ν.4174/2013) Παρ 17 άρθρου 66 ν.4174/2013

Σημειώσεις:

-> Μεταβατική διάταξη Κ.Φ.Δ. άρθρο 66 παρ 18
[Για την υποβολή μετά την 1.1.2014, εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013, επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν κατά φορολογία και χρήση. Μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.].
-> Μεταβατική διάταξη Κ.Φ.Δ. άρθρο 66 παρ 19
[Για την υποβολή, μετά την 1.1.2014, εκπροθέσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο στο άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας]

-> Έννοια εκτελεστού τίτλου, απαρίθμηση
['Άρθρο 45. Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων
1. Η είσπραξη των φόρων και των λοιπών εσόδων του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα πραγματοποιείται δυνάμει εκτελεστού τίτλου.
2. Εκτελεστοί τίτλοι από το νόμο είναι:
α) στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης,
β) στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προσδιορισμού του φόρου,
γ) στην περίπτωση εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου,
δ) στην περίπτωση διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου,
ε) στην περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού φόρου, η πράξη προληπτικού προσδιορισμού του φόρου,
στ) σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση αυτή,
ζ) σε περίπτωση επιβολής προστίμων οι αντίστοιχες πράξεις.
η) σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης].

-> Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
[Άρθρο 53. 1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού.
2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού.
3. Τόκοι επί των τόκων δεν υπολογίζονται και δεν οφείλονται.
4. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου].

-> Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής
[Άρθρο 57. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, υπολογίζεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του φόρου. Μετά την πάροδο δύο (2) ετών ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του φόρου. Το πρόστιμο των προηγούμενων εδαφίων υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής].
[Αιτιολογική έκθεση : Με την παράγραφο 14 αντικαθίσταται το άρθρο 57 του Κώδικα που ρυθμίζει το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Με την εν λόγω τροποποίηση αντί της επιβολής του, η οποία αρχικώς οριζόταν, προβλέπεται ο υπολογισμός αυτού άμεσα, δηλαδή ως αυτόματη προσαύξηση, λόγω της παρόδου των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στο συγκεκριμένο άρθρο του Κώδικα, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας. Η διάταξη αυτή ερμηνεύεται συνδυαστικά με εκείνη της παρ. 6 του άρθρου 62 του Κώδικα, όπως αυτή προστίθεται με τον παρόντα νόμο, σύμφωνα με την οποία η προβλεπόμενη για λοιπά πρόστιμα του Κώδικα διοικητική διαδικασία δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις του προστίμου εκπροθέσμου καταβολής του άρθρου αυτού. Προβλέπεται τέλος ότι το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η σχετική προθεσμία υποβολής. ]

Παραδείγματα:

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται Ο φόρος πληρώνεται
Φ.Μ.Υ.χρεωστικό 1000ευρώ Σεπτεμβρίου 2013 Η εταιρία τηρείαπλογραφικάβιβλία 20 Οκτωβρίου 2013 23 Ιανουαρίου2014 23 Μαίου 2014
Πρόστιμο ν. 2523/1997 1,5%*4 μήνες = 6% * 1000 = 60,00 ευρώ
Με την υποβολή της δήλωσης στις 23.1.2014, η οποία δήλωση θεωρείται εκτελεστός τίτλος ξεκινούν οι προθεσμίες για την υποβολή προστίμων των άρθρων 53,57 του ν.4174/2013.
Συνεπώς, εάν η δήλωση υποβληθεί αλλά ο φόρος πληρωθεί μετά από 4 μήνες τότε θα έχουμε:
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες) 1.000 * 7,75% * 4/12 = 25,83 ευρώ
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57 1000*10% = 100,00 ευρώ

 

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑμε πιστωτικό υπόλοιπο Σεπτεμβρίου 2013 Η εταιρία τηρείδιπλογραφικά βιβλία 20 Οκτωβρίου 2013 20 Απριλίου2014
Πρόστιμο ν. 2523/1997 από 117- 1170 ευρώ
Περιορίζεται σε 100 ευρώ με βάση την παρ 18 του άρθρου 66 του ν.4174/2013

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
Δήλωση vies (ανακεφαλαιωτικός πίνακας) Μαρτίου 2012 Η εταιρία τηρείδιπλογραφικά βιβλία 26 Απριλίου 2012 15 Οκτωβρίου2014
Πρόστιμο ν. 2523/1997 από 117- 1170 ευρώ
Περιορίζεται σε 100 ευρώ με βάση την παρ 18 του άρθρου 66 του ν.4174/2013

 

 

Φόρος – Δήλωση Περίοδος Εταιρία – Λογιστικά βιβλία Η δήλωση έπρεπε να υποβληθεί Η δήλωση υποβάλλεται
Φ.Π.Α.χρεωστικό 3.000 ευρώ Μαίου 2013 Η εταιρία τηρείαπλογραφικάβιβλία 20 Ιουλίου 2013 20 Οκτωβρίου2014
Πρόστιμο ν. 2523/1997 1,5%*15μήνες = 22,5% * 3000 = 675,00 ευρώ
Με την υποβολή της δήλωσης στις 20.10.2014, η οποία δήλωση θεωρείται εκτελεστός τίτλος ξεκινούν οι προθεσμίες για την υποβολή προστίμων των άρθρων 53,57 του ν.4174/2013.
Συνεπώς εάν η δήλωση υποβληθεί αλλά ο φόρος δεν πληρωθεί άμεσα τότε θα ισχύσουν επιπλέον τα πρόστιμα του άρθρου 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (τόκοι και 10%,20%,30% κατά περίπτωση)
Στο παράδειγμα εάν ο φόρος πληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου του 2015 (ένα χρόνο και 20 ημέρες μετά) θα έχουμε αναλυτικά επιπλέον πρόστιμα ως εξής:
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι) (ενδεικτικό επιτόκιο υπερημερίας 7,75% ετήσιο) (Επιτόκιο αναφοράς + 7 μονάδες) 3.000 * 7,75% * 12/12 = 232,5 ευρώ
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57 3000*20% = 600,00 ευρώ

 

Πηγή taxheaven.gr
Δημοσιεύτηκε στο Αποφάσεις, Διαδικασίες, Εισόδημα, Εταιρικά
2 σχόλια στα “Τα νέα πρόστιμα από 1.1.2014 και μετά
 1. Ο/Η Themis λέει:

  Ξέχασαν να αναφέρουν ότι αν η παράβαση επαναληφθεί όχι σε διάστημα 5ετίας, αλλά της ίδιας εβδομάδας, ο παραβάτης βασανίζεται με φλογοβόλο και – αν αντέξει τις δοκιμασίες – εκτελείται πανηγυρικά από τους φορο-ράμπο παρουσία πλήθους κόσμου κι εν δυνάμει παραβάτες προς παραδειγματισμό και συνέτιση όλων. Η οικογένειά του – αν υπάρχει – καταδικάζεται σε ισόβια καταναγκαστικά έργα για την ολοκλήρωση της ε.ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης..

  • Ο/Η tax-me λέει:

   Μάλλον φίλε μου πάμε για αλλαγή Επαγγέλματος,και το χειρότερο άντε να πείσεις τον πελάτη ότι είσαι άνθρωπός…..
   και ξέχασες να στείλεις κάτι

   Και βέβαια μην ξεχνάμε το 10.500,00 του ΙΚΑ!!!!!!!!!!!!!

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: