ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το άρθρο 32 του ιδίου νόµου 3528/2007 αναφέρει: « 1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συµµετοχή του σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε µορφής, εκτός των σωµατείων και των κοινωφελών ιδρυµάτων. 2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να µετέχει σε οποιαδήποτε εµπορική εταιρεία προσωπική, περιορισµένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλµένος σύµβουλος ανώνυµης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εµπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος µπορεί να µετέχει στη διοίκηση ανώνυµης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισµού µε την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου. Η άδεια χορηγείται µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος. 3. Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους µετοχών ανωνύµων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισµό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του κατέχουν µετοχές ανωνύµων εταιρειών οι οποίες εµπίπτουν στην απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω κληρονοµιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και εντός ενός έτους είτε να τις µεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη Μετακίνηση του σε άλλη αρχή της υπηρεσίας του ή τη µετάταξη του σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Η Μετακίνηση ή µετάταξη είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του και διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του παρόντος. Κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τη µεταβίβαση των µετοχών ή την ολοκλήρωση της µετάταξης του, ο υπάλληλος εµπίπτει στο κώλυµα συµφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος. 4. Διατηρούνται σε ισχύ Ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και θεσπίζουν πρόσθετους περιορισµούς για τους υπαλλήλους.

5. Επιτρέπεται η συµµετοχή υπαλλήλων µε την υπηρεσιακή τους ιδιότητα σε συνεταιρισµούς ή στη διοίκηση ανωνύµων εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, οι οποίες ελέγχονται από το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δηµόσιες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από Ειδικές διατάξεις».   2. Με την  >παράγραφο 9 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, προβλέπεται ότι ειδικά τα στελέχη της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν, µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, να παρέχουν υπηρεσίες που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους σε φορείς υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους, χωρίς άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.  Γ ια τα µέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Διοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 2013», δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  >άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Αντίθετα, για τα µέλη του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδροµικά από την έναρξη εφαρµογής του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89).

3. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, επί των ερωτηµάτων που θέτετε σηµειώνουµε:  α. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή του δηµοσίου υπαλλήλου σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή άλλου είδους εµπορικής εµπορική εταιρία. Σηµειώνεται ότι οι ΙΚΕ, έχουν εµπορική ιδιότητα. Τα µέλη της έχουν την ιδιότητα του εταίρου και η συµµετοχή τους στην ΙΚΕ προϋποθέτει την απόκτηση ενός ή περισσότερων εταιρικών µεριδίων.  β . Η συµµετοχή του δηµοσίου υπαλλήλου στο ΔΣ ανώνυµης εταιρίας ή γεωργικού συνεταιρισµού επιτρέπεται µετά από άδεια. Επισηµαίνεται ότι δεν µπορεί να ασκεί καθήκοντα διευθύνων ή εντεταλµένου συµβούλου. Επίσης, ο υπάλληλος, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν µπορούν να αποκτούν µετοχές που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας του.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: