ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΙΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ????

iv. Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε έναν λογαριασμό, ποιος δηλώνει τους τόκους;
Για το θέμα αυτό, παραθέτουμε μία σχετική απόφαση της Διοίκησης:
«ΕΥΟ 1105231/Δ12Α/22.7.2011
Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τα υπ’ αριθ. 1025717/557/Α0012/6.5.1996, 1080362/1634/Α0012/3.6.1996, 1052802/895/Α0012/4.6.1999, 1075223/147Β/Α0012/7.8.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.
2. Επίσης με την υπ’ αριθ. 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1088561/1377/Α0012/24.9.1999 και 1022721/29/Α0012/12.3.2002 διαταγές, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.
4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας ΔΟΥ».
Εκείνο που θα πρέπει να διευκρινιστεί από την Διοίκηση είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση που τα χρήματα θα δηλωθούν από ένα από τα πρόσωπα που είναι συνδικαιούχοι του λογαριασμού. Θα δηλωθεί στην τράπεζα ή στη ΔΟΥ;

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: