Πώς θα προστατέψετε τον τραπεζικό λογαριασμό από κατασχέσεις της εφορίας

Με γνωστοποίηση που θα υποβάλετε ηλεκτρονικά μπορείτε να δηλώσετε το βασικό λογαριασμό τραπέζης, για τον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

Προς το παρόν, όμως, όσοι κάνουν την αίτηση θα πρέπει να τυπώνουν και τη σχετική βεβαίωση και να την πηγαίνουν στην τράπεζα. Αυτό δεν θα είναι απαραίτητο όταν ενταχθούν όλες οι τράπεζες στο σύστημα.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κυρία Σαββαΐδου, ορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για να γλιτώσει κάποιος τις κατασχέσεις των καταθέσεών του από την εφορία. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που φορολογείται στην Ελλάδα δικαιούται να διατηρεί έναν μοναδικό λογαριασμό, ατομικό ή κοινό, σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα, στον οποίο οι καταθέσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

2. Στην περίπτωση φορολογουμένων, μισθωτών ή συνταξιούχων, ο ως άνω λογαριασμός είναι αποκλειστικά αυτός στον οποίο πιστώνονται περιοδικά μισθοί, συντάξεις ή και ασφαλιστικά βοηθήματα κατά περίπτωση.

3. Για τη γνωστοποίηση, στη Φορολογική Διοίκηση, του μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού του λογαριασμού, ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στο TAXISnet, με την οποία ενημερώνει για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή IBAN).

4. Σπερίπτωση που ο προηγούμενος -ήδη δηλωμένος- κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο, κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του.

5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον Α.Φ.Μ. του με τον λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.

Από πλευράς της κάθε τράπεζα οφείλει να ενημερώνει την εφορία για τα εξής, σχετικά με τους λογαριασμούς πελατών τους που δηλώνονται ως ακατάσχετοι:

- Αν ο Α.Φ.Μ. δεν αντιστοιχεί σε πελάτη του πιστωτικού ιδρύματος,

- Αν ο δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αντιστοιχεί σε διαφορετικό του αιτούντος τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό,

- Αν ο λογαριασμός είναι κλειστός,

- Αν ο αιτών τον ακατάσχετο στο TAXISnet λογαριασμό έχει άλλον – και όχι αυτόν – λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθού, σύνταξης ή / και ασφαλιστικού βοηθήματος (υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας αναγνώρισης από το πιστωτικό ίδρυμα),

Κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να ενημερώνει το πληροφοριακό του σύστημα το αργότερο μέσα στις αμέσως επόμενες εργάσιμες ημέρες. Άρα αν κάποιος οφειλέτης καθυστερήσει, μπορεί να υποστεί κατάσχεση αν δεν προλάβει να ενημερωθεί η τράπεζα ότι ο λογαριασμός του δηλώθηκε ως «ακατάσχετος».

Ειδικά για την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου και μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των τραπεζών στο σύστημα, κάθε ενδιαφερόμενος που έχει γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό, δύναται να εκτυπώνει από το ηλεκτρονικό σύστημα TAXISnet σχετικό αποδεικτικό γνωστοποίησης, το οποίο θα προσκομίζει ο ίδιος στο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα για να το ενημερώσει και να προχωρήσει αυτό στις δικές του ενέργειες.

Η ισχύς της απόφασης, ως προς τη διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων / Υπευθύνων Δηλώσεων, αρχίζει από 29 Ιουλίου 2014.

 

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: