Μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων. Επιβολή προστίμων.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ.(Ν.4093/2012), οι οποίες ισχύουν από 1.1.2013, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται, τα δε στοιχεία, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών, φυλάσσονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών κάθε διαχειριστικής περιόδου, μπορεί να φυλάσσονται σε οποιονδήποτε τόπο εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας και επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.
Ακόμη οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζουν μεταξύ άλλων ότι όπου από τις κείμενες διατάξεις γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. νοούνται οι συναφείς διατάξεις των άρθρων 1-12 του Κ.Φ.Α.Σ..
Αθήνα, 3/6/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1090121 ΕΞ 2013
Περαιτέρω οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ.(ΠΔ 186/1992), όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012, όριζαν ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. και ο υπάλληλος που ορίζεται απ’ αυτόν δικαιούται, οποιαδήποτε εργάσιμη για τον υπόχρεο ώρα, να λαμβάνει γνώση, να ελέγχει και να θεωρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τον Κώδικα αυτό ή άλλους νόμους, καθώς και αυτά που τηρούνται προαιρετικά από τον υπόχρεο και να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε άλλου βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου και κάθε περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ή στο κατάστημα κάθε άλλου υπόχρεου. Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., αλλά τα παραπάνω με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013, οι οποίες ισχύουν από 23/1/2013, προστέθηκαν στις διατάξεις του άρθρου 66 του Κ.Φ.Ε., ως παράγραφος 10.
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, στην περίπτωση μη επίδειξης, άμεσα σε προληπτικό έλεγχο ή ύστερα από πρόσκληση, των βιβλίων και στοιχείων, καταλογίζεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 2523/97, όπως ισχύει.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: