Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα

Αθήνα, Φεβρουάριος 2018

Η σύμβαση δανείου που συνάπτεται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπής Α.Ε. και αλλοδαπής Α.Ε. δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, εφόσον από τη σύμβαση δεν προκύπτουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ελληνική Α.Ε. έλαβε δάνειο από αλλοδαπή τράπεζα. Για την αποπληρωμή του παραπάνω δανείου η Ελληνική Α.Ε. έλαβε δάνειο από αλλοδαπή Α.Ε., οι μετοχές της οποίας ανήκουν στους μετόχους της Ελληνικής Α.Ε. και καταρτίστηκε σύμβαση δανείου με όλους τους όρους (ποσό, διάρκεια, επιτόκιο κλπ).Η αποπληρωμή του δανείου αυτού προς την αλλοδαπή Α.Ε. έγινε από τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ελληνική Α.Ε. στην Κύπρο.

Υπόκειται σε τέλη χαρτόσημου η ως άνω σύμβαση δανείου, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση 5841/2013 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και η πληρωμή των τόκων στην περίπτωση που καταβληθούν από τραπεζικό λογαριασμό που η Ελληνική ΑΕ τηρεί στην Ελλάδα.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Για την υπαγωγή σύμβασης δανείου που συνήφθη με ιδιωτικό έγγραφο στην αλλοδαπή (αποδεικνυομένης και με σχετική εγγραφή στα βιβλία της οικείας επιχείρησης) σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα, πρέπει και η εκτέλεσή της να γίνεται στην Ελλάδα.

Για να υπάρχει δε εκτέλεση τέτοιας σύμβασης δανείου στην αλλοδαπή, πρέπει η παράδοση του προϊόντος του δανείου από τον δανειστή στον οφειλέτη να γίνεται στην αλλοδαπή.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την επικαλούμενη στο ερώτημα απόφαση 5841/2013 ΔΕφΑθ, για να υπάρχει εκτέλεση στην αλλοδαπή αρκεί η παράδοση του προϊόντος του δανείου στην αλλοδαπή, «[ χωρίς να] ασκεί επιρροή το γεγονός ότι τα χρήματα του δανείου, τα οποία ελήφθησαν στην αλλοδαπή από τον οφειλέτη, εισήχθησαν στη συνέχεια στην Ελλάδα ή ότι το δάνειο που καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, στην οποία θα εκπληρωθούν οι εξ αυτού υποχρεώσεις, θα ωφελήσει τελικά, άμεσα ή έμμεσα, επιχείρηση αναπτυσσόμενη στην Ελλάδα με κάλυψη των αναγκών της».

Σύμφωνη με την θέση αυτή ήταν και η Διοίκηση (ΠΟΛ.1027/3.2.1990).

Σύμφωνα, όμως, με την πιο πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ 124/2014 «παράδοση του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη στην Ελλάδα υφίσταται όταν το ποσό του δανείου κατατίθεται από τον αλλοδαπό δανειστή σε αλλοδαπή τράπεζα στην αλλοδαπή με σκοπό την αποστολή του σχετικού ποσού στην Ελλάδα με τραπεζικό έμβασμα».

Στην εξεταζόμενη περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το δάνειο που, κατά το πραγματικό, έλαβε η Ελληνική Α.Ε. στην αλλοδαπή από αλλοδαπή Α.Ε. (εν προκειμένω είναι αδιάφορο ότι «οι μετοχές της αλλοδαπής Α.Ε. ανήκουν στους μετόχους της Ελληνικής Α.Ε.») για να αποπληρώσει [απ’ ευθείας] την αλλοδαπή Τράπεζα, θεωρείται ότι έχει συναφθεί και εκτελεσθεί στην αλλοδαπή.

Το ίδιο ισχύει και για την αποπληρωμή του δανείου αυτού προς την αλλοδαπή Α.Ε. μέσω τραπεζικού λογαριασμού της Ελληνικής Α.Ε. στην Κύπρο, αφού και στην περίπτωση αυτή δεν προκύπτει εκτελεστέα υποχρέωση στην Ελλάδα: τα χρήματα εκταμιεύτηκαν καταβλήθηκαν εκτός Ελλάδος, με συνέπεια τόσο από την άποψη της λήψης όσο και από την άποψη της αποπληρωμής του, το δεύτερο δάνειο να μην έχει εκτελεστέες υποχρεώσεις στην Ελλάδα, και συνεπώς να μην υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

Αντιθέτως, σε τέλη χαρτοσήμου (2% πλέον Ο.Γ.Α. 20%) υπάγεται η πληρωμή των τόκων του παραπάνω δανείου προς την αλλοδαπή Α.Ε. από λογαριασμό της Ελληνική Α.Ε. στην Ελλάδα, αφού η πληρωμή αυτή θεωρείται ότι εκτελείται στην Ελλάδα.

Δημοσιεύτηκε στο Ανώνυμες-Εταιρείες, Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: