ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Σύμφωνα με την Υ.Α.20714/1025 της 13/24 Μαΐου 1976 (ΦΕΚ Β΄683), για το προσωπικό κουζίνας, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Αι ώραι εργασίας του εν γένει προσωπικού κουζίνας του παρ΄οιωδήποτε εργοδότη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούμενου εις πάσης φύσεως και μορφής εργαστήρια παρασκευής φαγητών (εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, μαγειρεία, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, μπαρ, κοσμικά και εξοχικά κέντρα διασκεδάσεως, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλινικαί, αναρρωτήρια, ξενώνες, οικοτροφεία, ιδρύματα, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εργοστάσια, λέσχαι κ.λπ.) δεν δύναται να υπερβαίνουν τας οκτώ (καθ΄ εκάστην) και τας τεσσαράκοντα οκτώ (48) καθ΄ εβδομάδα διαφιλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της δια του Ν.133/75 κυρωθείσης από 26-02-1975 Εθνικής Γεν. Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών (ΦΕΚ 276 Β/4-3-75). Αι ώραι εργασίας του ορίζονται συνεχείς άνευ διακοπής».

Όσον αφορά το πλαίσιο διακοπής εργασίας των σερβιτόρων και βοηθών αυτών που απασχολούνται σε εστιατόρια, ζυθεστιατόρια κ.λπ., στην Υ.Α. 50607/3484 της 4 Ιουν./3 Ιουλ. 1965 (ΦΕΚ Β΄399) ορίζονται τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια της ημερησίας εργασίας του προσωπικού των περιποιητών (σερβιτόρων) και βοηθών αυτών κλπ., εστιατορίων, ζυθεστιατορίων κ.λπ., επιτρέπεται μία διακοπή, που δεν δύναται να υπερβαίνει τις 6 ώρες κατ΄ ανώτατο όριο». Κατά συνέπεια οι σερβιτόροι μπορούν να απασχοληθούν με διακεκομμένο ωράριο (4 ώρες πρωί και 4 ώρες απόγευμα), αρκεί η διακοπή να μην υπερβαίνει τις 6 ώρες. Αντίθετα , το προσωπικό κουζίνας πρέπει να έχει συνεχές ωράριο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται και το 11ώρο ανάπαυσης. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1, Υποπαρ. ΙΑ.14. Ν.4093/12-11-2012 «Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν είναι κατώτερη από

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: