ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ή ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ή ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ‏

IV. Βοηθητικοί πίνακες

i. Έκδοση τιμολογίων (παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) - χονδρικές πωλήσεις

Χρόνος έκδοσης

Ενδεικτικές υπηρεσίες

Ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο τιμολόγιο

α)

Πώληση/παράδοση αγαθών – Παροχή υπηρεσιών

Μέχρι την 15η του επόμενου μήνα

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

β)

Συνεχιζόμενη παροχή αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου

Εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

Υπηρεσίες διδασκαλίας, συνεχιζόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου, πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος, ιατρικές υπηρεσίες, πωλήσεις φυσικού αερίου κλπ

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

γ)

Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας

Με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.

Υπηρεσίες ινστιτούτων αισθητικής, γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας, συνδρομητικές υπηρεσίες,έκδοση εισιτηρίων κλπ.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

δ)

Προθεσμία έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου.(διαφορετικές (επαναλαμβανόμενες) παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών ή υπηρεσιών.)

Το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

ε)

Όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

Δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

ζ)

Λοιπές περιπτώσεις – Εξαιρέσεις

Για υπηρεσίες που παρέχουν ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλειών και ασφαλιστικοί σύμβουλοι προς ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, καθώς και για υπηρεσίες που παρέχουν πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος και συναφών παιγνίων προς τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τα παίγνια αυτά, το σχετικό τιμολόγιο (εκκαθάριση αμοιβών), καθόσον αφορά συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών η οποία μάλιστα απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου (φορολογικό έτος) των συμβαλλομένων.

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

ii. Πιστωτικό τιμολόγιο

Περιπτώσεις έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου

Χρόνος έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται στο τιμολόγιο

α)

Επί παροχή έκπτωσης εκ των υστέρων, για πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών

Η έκδοση γίνεται κατά τον χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης,

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

β)

Επιστροφές πωληθέντων αγαθών

Μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο παραλαβής των επιστρεφομένων αγαθών,

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

γ)

Για άλλες διαφορές, που έχουν σχέση και επηρεάζουν την αξία ή το περιεχόμενο γενικά του αρχικού τιμολογίου.

Το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται με τη διαπίστωση των διαφορών (θέμα πραγματικό).

Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

iii. Παραδείγματα

α. Παραδείγματα περίπτωσης α’

Ημ/νία παράδοσης αγαθών η παροχής υπηρεσιών

Έκδοση τιμολογίου το αργότερο μέχρι:

Ημερομηνία αναγραφής στο τιμολόγιο

Έτος αναγνώρισης εσόδου για την λογιστική παρακολούθηση (Αρχή δεδουλευμένου)

Φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ (στις περιπτώσεις που η παράδοση αγαθών γίνεται στην ημεδαπή και επιβαρύνεται με ΦΠΑ) *

Απλογραφικά

Διπλογραφικά

10 Φεβρουαρίου 2015

15 Μαρτίου 2015

15/3/2015

2015

Α τρίμηνο

Μάρτιος

2 Φεβρουαρίου 2015

15 Μαρτίου 2015

15/3/2015

2015

Α τρίμηνο

Μάρτιος

29 Μαρτίου 2015

15 Απριλίου 2015

15.4.2015

2015

Β τρίμηνο

Απρίλιος

Δεκεμβρίου 2015

15 Ιανουαρίου 2016

15/1/2016

2015

Α τρίμηνο 2016

Ιαν. 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

15 Ιανουαρίου 2016

15.1.2016

2015

Α τρίμηνο 2016

Ιαν. 2016

 

β. Παραδείγματα περίπτωσης β” (Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας)

Συμφωνία για συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας

Έκδοση τιμολογίου το αργότερο μέχρι:

Ημερομηνία αναγραφής στο τιμολόγιο

Έτος αναγνώρισης εσόδου για την λογιστική παρακολούθηση (Αρχή δεδουλευμένου)

Φορολογική περίοδος που ο φόρος γίνεται απαιτητός για σκοπούς ΦΠΑ (στις περιπτώσεις που η παροχή υπηρεσιών γίνεται στην ημεδαπή και επιβαρύνεται με ΦΠΑ) *

Απλογραφικά

Διπλογραφικά

Οντότητα παρέχει υπηρεσία από 1.4.2015 έως 20.10.2015

15.11.2015

15/11/2015

2015

Δ τριμ. 2015

Νοεμ. 2015

Λογιστικό γραφείο έχει ετήσιο συμφωνητικό για τήρηση βιβλίων με τον πελάτη της και έχει συμφωνήσει είσπραξη αμοιβής στο τέλος του έτους. Για τις αμοιβές του 2015 :

15.01.2016

15/01/2016

2015

Α τρίμηνο2016

Ιαν. 2016

Λογιστικό γραφείο έχει ετήσιο συμφωνητικό για τήρηση βιβλίων με τον πελάτη της και έχει συμφωνήσει είσπραξη αμοιβής ανά τρίμηνο. Για τις αμοιβές του 2015 :

Α τρίμ – 15.04.2015
Β τρίμ – 15.07.2015
Γ τρίμ – 15.10.2015
Δ τρίμ – 15.01.
2016

15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.
2016

2015

15.04.2015
15.07.2015
15.10.2015
15.01.
2016

Απρ. 2015
Ιού. 2015
Οκτ. 2015
Ίαν.
 2016

Παροχή υπηρεσίας για περίοδο από 1.9.2015 έως 31.7.2016 , και έχει συμφωνηθεί η είσπραξη αμοιβής με την έναρξη της υπηρεσίας (Σεπτέμβριο). Η οντότητα εκδίδει απόδειξη είσπραξης για την αμοιβή.

15/08/2016

15.08.2016

2015 (αναλογία 4/9)
2016 (αναλογία 5/9)

Γ τρίμηνο2016

Αυγ. 2016

Παροχή υπηρεσίας για περίοδο από 1.9.2015 έως 31.7.2016, έχει συμφωνηθεί η είσπραξη αμοιβής ανά δίμηνο

Α Δίμηνο – 15.11.2015
Β Δίμηνο - 15.01.
2016
Γ Δίμηνο - 15.03.
2016
Δ Δίμηνο - 15.05.
2016
Ε Δίμηνο - 15.07.
2016
ΣΤ Δίμηνο - 15.09.
2016

Α Δίμηνο - 15.11.2015
Β Δίμηνο - 15.01.
2016
Γ Δίμηνο - 15.03.
2016
Δ Δίμηνο - 15.05.
2016
Ε Δίμηνο - 15.07.
2016
Στ Δίμηνο - 15.09.
2016

2015 (αναλογία 4/9)
2016 (αναλογία 5/9)

Δ τρίμ. 2015
Α τρίμ. 
2016
Α τριμ. 
2016
Β τρίμ
. 2016
Γ τρίμ. 
2016
Γ τριμ.
 2016

Νοε. 2015
Ιαν.
 2016
Μαρ. 
2016
Μαι.
 2016
Ιου.
 2016
Σεπ.
 2016

Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Περίοδος μηνιαίου συμβολαίου 22.12.2015 έως 21.01.2016

15/02/2016

15/02/2016

2015 (αναλογία 10/31)
2016 (αναλογία 21/31 )

Φεβ.2016

 

Επισημάνσεις – προβληματισμοί

α) Τονίζουμε ότι, οι ημερομηνίες έκδοσης τιμολογίων που αναφέρονται στα ανωτέρω παραδείγματα είναι οι ενδεικτικές. Ευνόητο είναι ότι η έκδοση του τιμολογίου των προαναφερθέντων παραδειγμάτων μπορεί να γίνει και σε προγενέστερο χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις βάση των διατάξεων που ισχύουν σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

β) Όπως παρατηρούμε με το νέο σύστημα τιμολόγησης δημιουργούνται ερωτηματικά σε ότι αφορά στην απόδοση του ΦΠΑ τόσο στις τιμολογήσεις από πώληση αγαθών που αφορούν προηγούμενη διαχειριστική περίοδο (παράδοση Δεκέμβριο, τιμολόγηση Ιανουάριο επόμενου έτους), όσο και στις περιπτώσεις τιμολόγησης συνεχιζόμενης υπηρεσίας μεταξύ δύο διαφορετικών φορολογικών περιόδων. Διαφορετική αντιμετώπιση για το απαιτητό του φόρου στις συνεχιζόμενες υπηρεσίες  (χρόνο στον οποίον οφείλεται ο φόρος στο δημόσιο) ισχύει προκειμένου για συνεχιζόμενη ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών. **

Αναμένουμε από τη φορολογική Διοίκηση και ειδικότερα από το τμήμα Φ.Π.Α., περαιτέρω διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις αυτές.

 

___________________________________

* Γενεσιουργός αιτία και απαιτητό του φόρου:

Η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, εκτός ορισμένων περιπτώσεων που απαριθμούνται περιοριστικά.
Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών. Ο φόρος καθίσταται απαιτητός στις 15 του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο επήλθε η γενεσιουργός αιτία. Αν το τιμολόγιο εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου.
Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2013, οπότε τίθεται σε ισχύ η οδηγία 2010/45/ΕΕ, ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου ή κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 222 της εν λόγω οδηγίας, αν δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο έως την προθεσμία αυτή.

Σχετικό είναι το άρθρο 16 του νόμου 2859/2000 και η εγκύκλιος 10 του 1987 (Φ.Π.Α.).

Άρθρο 16. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών – Κείμενο νόμου

1.Η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος γίνεται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών.
Η παράδοση των αγαθών συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο τα αγαθά τίθενται στη διάθεση του προσώπου που τα αποκτά.
Όταν ο προμηθευτής των αγαθών αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής τους, η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο κατά τον οποίο αρχίζει η αποστολή, εκτός αν ο προμηθευτής αναλαμβάνει και την υποχρέωση συναρμολόγησης ή εγκατάστασης των αγαθών, οπότε η παράδοση συντελείται κατά το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών αυτών.

2. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος γίνεται απαιτητός:
α) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με εξαίρεση τις παροχές υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, 
β) προκειμένου για παροχή υπηρεσιών, κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, όταν αυτό εκδίδεται σε χρόνο προγενέστερο της παροχής των υπηρεσιών,
γ) κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και το αργότερο τη 15η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, προκειμένου για παραδόσεις αγαθών που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14.


Π.4336/3162/Εγκ.10/10.7.1987
«Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες διατάξεις»

….
Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι η απαρίθμηση των ανωτέρω υπό στοιχείο α” περιπτώσεων δεν είναι περιοριστική, αλλά αντίθετα ενδεικτική, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου και σε κάθε άλλη περίπτωση που, από τις κείμενες διατάξεις, επιτρέπεται η έκδοση των στοιχείων αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρόνο της παράδοσης των αγαθών και της παροχής των υπηρεσιών.

 

**

Άρθρο 16 ΦΠΑ Παρ. 2

στ) κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και δεν έχουν οριστεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής τους,

ΠΟΛ.1100/24.6.2010

3. Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16, (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 59 του ν.3842/2010), προκειμένου για ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών που α) φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα με το άρθρο 14§2α, β) παρέχονται συνεχώς και η παροχή τους συνεχίζεται και μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και γ) δεν έχουν οριστεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής τους, θα πρέπει κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους να δηλώνονται στην περιοδική δήλωση και τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά το μέρος των υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Για το λόγο αυτό ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται στην έκδοση «Ειδικού στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων», σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/4.1.2010.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: