Αυτοκίνητο σε Ατομική Επιχείρηση

το Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο ατομικής επιχείρησης, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του φορέα αυτής, φυσικού προσώπου.  Για να εκπίπτουν οι δαπάνες αποσβέσεων, συντήρησης και επισκευής, εφόσον χρησιμοποιείται και για την επαγγελματική δραστηριότητα, θα πρέπει να αναγραφεί ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ατομικής του επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση  θα αναγραφεί ως προσωπικό του περιουσιακό στοιχείο στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και θα αποτελέσει τεκμήριο απόκτησης και διατήρησης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε.

Στην ουσία, έγκειται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. ως προς την αναγνώριση της δαπάνης συντήρησης και κίνησης του Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και αυτό σας είπα για να μην το παρακάνουμε  θα εκπίπτουμε τμήμα  των εξόδων  του  Ε.Ι.Χ π.χ τμηματική απόσβεση και έξοδα συντήρησης & κίνησης

Περαιτέρω   το ΕΙΧ αυτοκίνητο μπορεί να αποκτηθεί από την ατομική επιχείρηση και  μέσω χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Συγκεκριμένα, με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: α) τον κύριο των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β΄ της παραγράφου αυτής, β)  τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης.

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: