Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2238/1994.

ΣΧΕΤ: Η από 3/6/2013 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. αα” της περ. α” της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τηνπαρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο, εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, μεταξύ άλλων δαπανών, των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2972/2001 ορίζεται, ότι κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α., υποχρεούται να υποβάλλει και να διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 14 και 20 του ν.4075/2012 ορίζεται, ότι οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001, οι Α.Π.Δ., οι οποίες υποβάλλονται νια διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περ. α” της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001.

4. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4075/2012 και της παρ. 3 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση της τελευταίας με το άρθρο 20 του ν.4075/2012 ορίζεται, ότι οι εισφορές καταβάλλονται σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ μέχρι την πέμπτη για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου παρασχέθηκε η εργασία ή υπηρεσία.

5. Εξάλλου, με το άρθρο 17 του ν.4075/2012 ορίζεται, ότι εντός του επομένου του μήνα υποβολής των Α.Π.Δ. διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Ο έλεγχος δηλωθέντων – καταβληθέντων καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπόμενου αυτού της απασχόλησης μήνα. Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολο τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. τότε εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2676/1999.

6. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, με δεδομένο ότι, η μοναδική διαδικασία μέσω της οποίας βεβαιώνονται ή καταλογίζονται από το Ι.Κ.Α. οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από εργοδότες αποτελεί η σύνταξη Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από τους εντεταλμένους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., προκύπτει, ότι για τις επιχειρήσεις (εργοδότες) που έχουν υποβάλλει τις Α.Π.Δ. αλλά δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν συνταχθεί σχετικές Π.Ε.Ε., δεν υπάρχει βεβαίωση και επομένως, δεν μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατ” εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. αα” της περ. α” της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. τα αριθμ. 1024099/10325/Β0012/9.7.2007 και 1076031/10854/Β0012/13.9.2007 έγγραφά μας, καθώς και το Ε40/48/27.2.2007 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης – Εσόδων του ΙΚΑ).

7. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι προκειμένου για την έκπτωση των δαπανών μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις της υποπερ. αα” της περ. α” της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, η βεβαίωση ή καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ειδικά προς το Ι.Κ.Α., διαπιστώνεται είτε με το αποδεικτικό κατάθεσης στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα ή στα ΕΛΤΑ είτε με την εκδοθείσα Π.Ε.Ε. του άρθρου 17 του ν.4075/2012, εφόσον συντρέχει περίπτωση μη καταβολής στο σύνολο τους των εισφορών που δηλώθηκαν στις Α.Π.Δ.

Επομένως, οι Α.Π.Δ για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη βεβαίωση ή καταβολή με βάση τα ανωτέρω, οι οποίες εξάλλου δεν θεωρούνται υποβληθείσες εάν δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές (παρ. 3 του παρόντος), δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων της υποπερ. αα” της περ. α” της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 για την αναγνώριση των δαπανών μισθοδοσίας.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΓΡΑΨΑ

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events