Μέχρι 28 Αυγούστου η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ

 

Μέχρι 28 Αυγούστου η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1125
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β΄

 

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.

 

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 , όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.4110/2013 , στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.

2. Με την αριθ. 11004/Β0012/ ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιο μας διευκρινίσθηκε, ότι η παρακράτηση φόρου επί των διανεμομένων κερδών ΕΠΕ ενεργείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 ορίζεται, ότι η συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ συγκαλείται υποχρεωτικά άπαξ κατ΄ έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

4. Περαιτέρω, με την αριθ. ΠΟΛ. 1061/28.03.2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων διευκρινίστηκε, ότι η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών, μπορεί να διενεργηθεί μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

5. Με την ΠΟΛ. 1122/30.05.2013 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 , ορίζεται, ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΕΠΕ, παρατείνεται μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι με την ως άνω ΠΟΛ. 1061/28.03.2013 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής και του ισολογισμού των ΕΠΕ μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που ορίζεται στο Ν. 3190/1955, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2012 (οικον. έτους 2013) όπως η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Αυγούστου 2013, χωρίς προσαυξήσεις. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, υπόδειγμα του οποίου κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1103/6.5.2011 εγκύκλιο μας.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΕΠΕ, Εταιρικά

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: