Πότε καταβάλλεται υποχρεωτικά το επίδομα γάμου

Με την ψήφιση του Ν.4093/2012 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία. Εκτός των άλλων, θεσπίστηκε νέο σύστημα καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού  υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, νομοθετικώς ορισμένου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1/4/2013.
Από την 12/11/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4093/2012) οι εργοδότες – επιχειρήσεις που αμείβουν τους εργαζομένους με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., ανεξάρτητα αν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που την υπογράφουν, δεσμεύονται από το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο προσαυξημένο σύμφωνα με την προϋπηρεσία του εργαζομένου σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα.
Πέραν της προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.
Οι αλλαγές που έχουν επέλθει ιδιαίτερα για το επίδομα γάμου, έχουν δημιουργήσει ερωτηματικά και απορίες. Η ορθή εφαρμογή των διατάξεων απασχολεί ακόμα επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Αμειβόμενοι με κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές κ.λπ. συμβάσεις

Οι εργοδότες – επιχειρήσεις που δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που προβλέπουν επίδομα γάμου, υποχρεούνται στην καταβολή του.
Όταν όμως, η Σ.Σ.Ε. λήξει ή καταγγελθεί και παρέλθει και το τρίμηνο παράτασης ισχύος της, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν, συνεχίζουν όμως να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της Σ.Σ.Ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στη Σ.Σ.Ε. που έληξε ή καταγγέλθηκε.
Το επίδομα γάμου δεν περιλαμβάνεται στα επιδόματα που διατηρούνται μετά τη λήξη της Σ.Σ.Ε.. Αυτό σημαίνει, ότι ο εργοδότης δύναται να καταργήσει το επίδομα γάμου και μάλιστα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου εφόσον η συγκεκριμένη προσαρμογή ορίζεται από το νόμο.

Αμειβόμενοι με την ΕΓΣΣΕ

Όσον αφορά τους αμειβόμενους με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

1) Εργοδότες – επιχειρήσεις που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, συνεχίζουν να δεσμεύονται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς όρους της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (βασικός μισθός ή ημερομίσθιο + τριετίες + επίδομα γάμου). Δηλαδή, οι εργοδότες που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. υποχρεούνται στην καταβολή του επιδόματος γάμου σε όλους τους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου.
Να επισημάνουμε ότι στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. συμβαλλόμενες εργοδοτικές οργανώσεις είναι οι: Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Τ.Ε.

2) Εργοδότες – επιχειρήσεις, που δεν είναι μέλη των αντίστοιχων εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και συγκεκριμένα στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αλλά δεν δεσμεύονται, από την 12/11/2012 από τους μισθολογικούς όρους που η ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ορίζει.
Αυτό σημαίνει ότι, από την 12/11/2012, εργοδότες-επιχειρήσεις που δεν δεσμεύονται από ισχύουσες κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή δεν είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στο πλαίσιο της ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.,δύνανται να συνεχίζουν κανονικά την καταβολή του επιδόματος γάμου. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα, με νέες ατομικές συμβάσεις εργασίας, με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, να σταματήσουν να χορηγούν το επίδομα γάμου. 

Τι ισχύει για όσους αμείβονται με Επιχειρησιακή Σύμβαση η οποία εφαρμόζει τους όρους της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.;

Σε αυτή την περίπτωση,  η περικοπή του επιδόματος αυτού μπορεί να γίνει μονομερώς, μόνο αν υπάρξει τροποποίηση της Επιχειρησιακής Σύμβασης ή μόνο όταν επέλθει η λήξη τηςδιάρκειας ισχύος της σύμβασης και μάλιστα με δεδομένο ότι ο εργοδότης δεν θα είναι μέλος  των εργοδοτικών οργανώσεων που υπέγραψαν τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε. και Σ.Ε.Τ.Ε).

 

πηγη e-forologia

Δημοσιεύτηκε στο Εργατικά

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: