Παρακράτηση Φόρου Σε Ασφαλιστικό Σύμβουλο

Οι ασφαλιστικοί   σύμβουλοι (φυσικά πρόσωπα)   για τις   αμοιβές που λαμβάνουν από εταιρείες μεσίτες   ασφαλειών   (προσοχή όχι ασφαλιστικές εταιρείες) από 1/1/2014 εκδίδουν τιμολόγιο και υπόκεινται σε παρακράτηση 20% για τα ποσά άνω των 300€.?

 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 και μετά την έκδοση της ΠΟΛ. 1120/2014 ορίζεται ότι «Με την παράγραφο 8 ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.» 

Περαιτέρω, το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου δεν περιλαμβάνεται στα περιοριστικά κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα της παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/94 περί Κ.Φ.Ε. Το εισόδημα αυτό λογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 2238/1994 ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (σχετ. έγγραφο 1116946/1864/Α0012/21-12-2001). Με βάση τα ανωτέρω ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν υπάγεται στα επαγγέλματα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013. 

Περαιτέρω, σ ύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ορίζεται ότι: 

«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: 

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, 

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών 

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση διαφορετική από την κατοικία του . Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.» 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν μπορεί να υπαγάγει πλέον από την 1/1/2014 τα εισοδήματά του στη μισθωτή εργασία, επειδή αφενός μεν διαθέτει την εμπορική ιδιότητα αφετέρου δε είναι πιθανό να μην υφίστανται κάποιες από τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τον χαρακτηρισμό της παροχής ως μισθωτή εργασία (πιθανή επαγγελματική εγκατάσταση διαφορετική από την κατοικία του, πρόσωπα που παρέχει υπηρεσίες περισσότερα των τριών) 

Κατά συνέπεια σε κάθε έκδοση τιμολογίου του προς τους μεσίτες ασφαλειών, εφόσον ο ασφαλιστικός σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του με την συνδρομή των προϋποθέσεων της ανωτέρω παραγράφου και εφόσον δεν υπάρξει νεότερη ερμηνευτική εγκύκλιος από το Υπ. Οικονομικών, δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου. 

Δημοσιεύτηκε στο Εισ. Νομικών Προσώπων, Εισόδημα

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: