ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

1. ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΡΓΟΣΗΜΟ Σύμφωνα με την αριθ. 9/2011 εγκύκλιο του ΟΓΑ, με τις διατάξεις των άρθρων 20 , 21 , 22 , 23 και 24 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α), θεσπίστηκε το εργόσημο για την καταβολή της αμοιβής και των ασφαλιστικών εισφορών ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και οι εργάτες γης.


Αναλυτικά:

Α. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

Ο εργοδότης, για την έκδοση – αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, προσέρχεται στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα, δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και αγοράζει ΕΡΓΟΣΗΜΟ για κάθε εργάτη γης τον οποίο απασχολεί. Κατά τη συναλλαγή πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει ότι αγοράζει εργόσημο για εργάτη γης (ΟΓΑ). Η αγορά εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) οι οποίοι απασχολούν εργάτες γης γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας. Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.

Παράδειγμα: Εργοδότης ο οποίος έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να αγοράσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας.

Β.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ – ΑΓΡΕΡΓΑΤΗΣ

Ο απασχολούμενος εργάτης γης εξαργυρώνει, αποκλειστικά ο ίδιος, το εργόσημο και εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργόσημου μείον ποσοστό 10% που παρακρατείται για ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ. 

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οι ημέρες εργασίας των εργατών γης υπολογίζονται ανά έτος, με βάση τα εργόσημά τους, και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών όπου έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους διά του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.) τής 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Σύνολο αμοιβών έτους 2013/Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 2012

5100 € /33,57 € = 152 ημέρες ασφάλισης το 2013

Όσοι έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, 150 ημέρες εργασίας και άνω -υπολογιζόμενες σύμφωνα με παραπάνω – ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος. Για όσους έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 – υπολογιζόμενες σύμφωνα με παραπάνω – ο χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας του έτους διά του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12 λογίζεται ως μήνας.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

Οι 113 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε πέντε (5) μήνες ασφάλισης.

Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι παρακρατούμενες εισφορές για εργόσημα του ΟΓΑ (για τους εργάτες γης) ανέρχονται σε ποσοστό 10% επί του ποσού του εργοσήμου. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο έτος, 

2. Υποχρεώσεις εργατικής νομοθεσίας

Οι εργάτες γης ασφαλίζονται με εργόσημο, οπότε δεν ακολουθείται η εργατική νομοθεσία. 

3. Παρακράτηση Φόρου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν. 4172/2013, κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που διενεργεί πληρωμές ή δίνει παροχές σε είδος στους εργαζομένους τους ή υπαλλήλους τους, υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο σύμφωνα με το σύστημα φορολόγησης στην πηγή.

Επομένως, με κάθε επιφύλαξη για την έκδοση ερμηνευτικών που να ορίζουν τα όσα αναφέρουμε διαφορετικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργόσημο είναι τίτλος που θεσπίστηκε για να εξασφαλιστεί η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καταλήγουμε ότι δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. 

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες, Εισ. Φυσικών Προσώπων, Εισόδημα, Εργατικά

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: