Δικαίωμα υπογραφής σε εταιρείες από Λογιστή – Φοροτεχνικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4174/2013 Κ.Φ.Δ., περί φορολογικού εκπροσώπου, ορίζεται ότι:

«1. Φορολογούμενος που δεν διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα. Ο Γενικός Γραμματέας με απόφασή του καθορίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

2. Εξαιρετικά, για την εκπροσώπηση, για σκοπούς του Φ.Π.Α., φορολογουμένου, ο οποίος δεν έχει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.»

Επί πλέον, με την με αριθμό ΠΟΛ. 1283/30.12.2013 εγκύκλιο διαταγή με θέμα τον «Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», ορίζεται ότι:

«1. Φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και δε διαθέτει ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014 να ορίσει, φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο.

2. Το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου

6. Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην αντικατάστασή του

8. Τα πρόσωπα που μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έχουν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται, με την έναρξη ισχύος της, φορολογικοί εκπρόσωποι.»

Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει άμεσα ότι:

· Ο φορολογικός εκπρόσωπος ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση η μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου

· Σε περίπτωση που θεωρήσει ότι δεν θέλει πλέον να εκπροσωπεί τον φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής, μπορεί από μόνος του να διακόψει την φορολογική εκπροσώπηση

Περαιτέρω όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθ.46 του ν.4174/2013 τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά και σε βάρος κάθε προσώπου εντεταλμένου από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από τη τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β’ και γ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθ.55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Τα πρόσωπα αυτά εξειδικεύονται στην Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με αριθ. ΠΟΛ.1282/31.12.2013, σχετικά με «Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, εξειδίκευση των προσώπων σε βάρος των οποίων αυτά επιβάλλονται, καθορισμός των περιπτώσεων ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων και μη εφαρμογής αυτών, προσδιορισμός χρόνου διατήρησής τους και άλλων ειδικότερων θεμάτων».

Ειδικότερα με το άρθρο 2 της εγκυκλίου σχετικά με τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα, μεταξύ των άλλων ορίζεται και ότι:

«1. Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013, επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των παραβατών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και σε βάρος νομικών ή φυσικών προσώπων ή οντοτήτων που έχουν ή είχαν μία από τις παρακάτω ιδιότητες από την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4174/2013 , όπως ισχύει και μέχρι την επιβολή των μέτρων, ανεξάρτητα εάν κατά την επιβολή των μέτρων έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία, και προκειμένου :…

δ) Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, στους εκπροσώπους αυτών ως και εν γένει σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση είτε από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση αυτών.»

Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι:

· Η ΠΟΛ. 1282/31.12.2013 εγκύκλιος διαταγή αναφέρεται σε εντεταλμένο πρόσωπο

· Η ΠΟΛ. 1283/30.12.2013 εγκύκλιος διαταγή αναφέρεται σε φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου, η Φορολογική Διοίκηση, θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο

Από το ερώτημά σας στο οποίο μας αναφέρετε ότι είστε «ειδικός εκπρόσωπος – αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος», προκύπτει ότι είστε εντεταλμένο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1282/31.12.2013 και όχι απλός φορολογικός εκπρόσωπος, θα πρέπει δε για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων του αλλοδαπού νομικού προσώπου να εκδώσετε φορολογικό στοιχείο αξίας προς αυτό (τιμολόγιο για παροχή υπηρεσιών), επειδή ως ελεύθερος επαγγελματία κατά τους περιγραφόμενους στην ΠΟΛ. 1120/25.4.2014 εγκύκλιο διαταγή, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από την τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4093/2012 περί ΚΦΑΣ .

Πλέον των ανωτέρων θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4172/2013 Κ.Φ.Ε., περί «φορολογικής κατοικίας», σύμφωνα με τις οποίες:

«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο, εκτός από τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως στην ημεδαπή να συνάπτει συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά με τις δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριασμό της, εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 4, οι οποίες έστω και αν ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.»

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, έμμεσα προκύπτει ότι αναφέρεστε σε μία Ο.Ε. με ζημίες χρήσεως, της οποία και φυσικά μπορείτε να υπογράψετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εκδίδοντας το αντίστοιχο παραστατικό αξίας προς αυτή (τιμολόγιο παροχής) και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και τις κυρώσεις που επιβάλλονται με το Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ.

Δημοσιεύτηκε στο Διαδικασίες

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: