ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

Στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπάγονται οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα και ακρόαμα. Η ασφάλισή τους χωρεί ανεξάρτητα με την ασφάλισή τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα εφόσον πρόκειται για παλαιούς ασφαλισμένους δηλαδή πριν την 1/1/1993 (εγκ. ΙΚΑ 133/82, 97/89, 81/10, έγγραφο ΙΚΑ Τ01/550/12-5-11).

Εργοδότες των ανωτέρω θεωρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν όχι για δική τους χρήση το έργο ή την ερμηνεία ή γενικά τις υπηρεσίες τους και έχουν έναντι του ΙΚΑ τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία για τους εργοδότες υποχρεώσεις (άρθρο 5 του Ν.1596/1982).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι πρέπει να υπάρξει ασφάλιση στο ΙΚΑ όλων των απασχολουμένων μουσικών.

Στην περίπτωση νέου ασφαλισμένου (μετά την 1/1/93) εφόσον ο ασφαλισμένος είναι ήδη ασφαλισμένος στο ΙΚΑ από άλλη εργασία θα ασφαλισθεί στο ΙΚΑ και από τον άλλο εργοδότη (πολλαπλή απασχόληση).

Εφόσον καλύπτεται από άλλο κλαδικό τομέα λόγω ιδιότητας – δραστηριότητας (π.χ. ΟΑΕΕ) για την απασχόληση τους ως μουσικού θα ασφαλισθεί στο ΙΚΑ για όσους φορείς δεν καλύπτεται από τον κύριο φορέα.

 

Δημοσιεύτηκε στο Εισόδημα, Εργατικά

Υποβολή απάντησης

Καθημερινή ενημέρωση για λογιστικά φορολογικά και εργατικά θέμματα.

Upcoming Events
%d bloggers like this: